แม่ทัพภาค 2 นำทุกภาคส่วนปรับปรุงอุทยานเฉลิมพระเกียรติบ้านหมากแข้ง สร้างฝายมีชีวิตแก้ภัยแล้ง

18 เม.ย. 2562 12:08 น.
เลย-แม่ทัพภาค 2 นำทุกภาคส่วน ตรวจเร่งดำเนินการปรับปรุงอุทยานเฉลิมพระเกียรติบ้านหมากแข้ง พร้อมร่วมใจกันปลูกป่า ช่วยกันสร้างฝายมีชีวิตแก้ภัยแล้งในพื้นที่ จังหวัดเลย

          

เมื่อเวลา 10.30 น. วันที่ 17 เมษายน 2562 ที่อุทยานเทิดพระเกียรติบ้านหมากแข้ง ตำบลหมากแข้งตำบลกกสะทอน อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย พลโทธัญญา เกียรติสาร แม่ทัพภาคที่ 2 และพลตรีชาญชัย เอมอ่อน รองแม่ทัพภาคที่ 2 พร้อมคณะ เดินทาง เดินทางโดยเฮลิคอปเตอร์ ปฏิบัติภารกิจในพื้นที่จังหวัดเลย มีนายพรชัย ถมกระจ่าง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย พลตรีเกียรติศักดิ์ วิเวก ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 28  นางสาวภูมรินทร์ คงเพียรธรรม นายอำเภอด่านซ้าย หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ชาวบ้านตำบลกกสะทอน ร่วมให้การต้อนรับ

 

พันเอกกันตภณ จันทะวรรณ หัวหน้ากองยุทธการ มณฑลทหารบกที่ 28  รายงานสรุป ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา โดยแม่ทัพภาคที่ ได้กำชับคณะกรรมการจังหวัดเลยที่ทางกองทัพที่ 2 แต่งตั้งให้ดำเนินการเร่งด่วน 3 เรื่อง 1.ดำเนินการเรื่องที่ดินของอุทยานฯทับซ้อนที่ดินชาวบ้าน 2.เร่งก่อสร้างถนนจากบ้านหมากแข้ง3-บ้านหมันขาว ระยะทาง 14 ก.ม.ให้แล้วเสร็จ ซึ่งบ้านหมันขาวมีร.ร.ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหมัน ที่อยู่พระอุปถัมภ์ ของสมเด็จพระเทพรัตนฯ ราชสุดา สยามบรมราชกุมารี คาดว่าจะครบรอบพระราชดำเนินทรงมาตรวจเยี่ยมในเร็ววันนี้ 3.เรื่องชำระประวัติศาสตร์บ้านหมากแข้ง ให้เร่งดำเนินการประสานไปยังกองทัพภาคที่ 3 ขอรูปภาพพระวัติศาสตร์ 4.การก่อสร้างพิพิธภัณฑ์บ้านหมากแข้ง

 

จากนั้นแม่ทัพภาคที่ 2 คณะได้เดินทางมาโดยรถยนต์ มาเปิดฝาย(ฝายมีชีวิต) บ้านโป่ง หมู่ 1 ต.โป่ง อ.ด่านซ้าย จ.เลย  ตามโครงการ ทบ.ปลูกป่า สร้างฝาย สืบสานพระราชปณิธาน โดยมณฑลทหารบกที่ 28  จิตอาสาชาวบ้านโป่ง หลังเสร็จพิธี ได้เดินต่อไปยังบ้านนาหว้า หมู่ที่ 4 ต.นาหว้า อ.ด่านซ้าย จ.เลย  พื้นที่สร้างฝาย และพื้นที่โครงการทัพบกอาสาปลูกป่า  ร่วมกับคณะปลูกต้นไม้ปลูกป่าทดแทน พื้นที่ปลูกยางพาราที่ผิดกฎหมาย ร่วมกับจิตอาสาบ้านนาหว้า

 

พันเอกวิทยา พรจรรยา รอง ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 28  (1)กล่าวพิธีเปิดปลูกป่าตามโครงการทบอาสาปลูกป่าสร้างฝายสืบสานพระราชปณิธานประจำปี 2562ว่า ตามที่กองทัพบกมอบให้กองทัพภาคที่ 2 โดยมณฑลทหารบกที่ 28 ดำเนินการ ตามโครงการกองทัพบกอาสาปลูกป่าสร้างฝายสืบสานพระราชปณิธานระยะเวลาดำเนินงาน 4 ปีต่อเนื่องในช่วงปีงบประมาณ 61- 63 รวมพื้นที่ดำเนินงานตามโครงการ 6,378 ไร่

ซึ่งเป็นจังหวัดนำร่องที่มีพื้นที่ดำเนินการมากที่สุดตามโครงการนี้ และยังกำหนดให้จังหวัดเลยเป็นต้นแบบในการขับเคลื่อนการแก้ปัญหาในพื้นที่สูงชัน (เขาหัวโล้น) ในพื้นที่ภาคตะวันออกและภาคเหนือ โดยเรียกว่า

"เลยโมเดล" เป็นจังหวัดที่ 2 ต่อจาก "น่านโมเดล" ในพื้นที่ภาคเหนือ ด้วยการร่วมมือกับภาคราชการรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน ประชาชน และภาคเอกชน บูรณะการงานในรูปแบบประชารัฐ

 

จังหวัดเลยการดำเนินงานยึดถือหลักปฏิบัติตามแนวทางศาสตร์พระราชาในหลวงรัชกาลที่ 9 การปลูกป่าในใจคน การทำให้คนอยู่ร่วมกับป่า และแนวทางการดำเนินงานตามโครงการสร้างป่า สร้างรายได้  สร้างความตระหนักให้ทุกคนได้เห็นความสำคัญของป่าไม้ ลดการบุกรุกป่าฟื้นฟู เพิ่มพื้นที่สีเขียวให้ได้ป่ากลับคืนมาร้อยละ 40 ของพื้นที่ประเทศ ตามนโยบายของรัฐบาลสำหรับปีงบประมาณ 2562 มีพื้นที่เป้าหมายดำเนินการตามโครงการที่อำเภอด่านซ้าย มีความรับผิดชอบของหน่วยป้องกันรักษาป่า ล.ย. 2  ด่านซ้าย จำนวน 2,893 ไร่ มีแผนปลูกป่า ต้นไม้จำนวน 200,000 ต้น และสร้างฝายมีชีวิต 36 แห่งโดยในขั้นต้น หน่วยงานได้รณรงค์สร้างฝายมีชีวิตในทุกอำเภอๆละ 1 แห่ง เพื่อสร้างน้ำตั้งแต่ในหน้าแล้ง และเตรียมสร้างฝายให้พอเพียงในการดูแลกล้าไม้ที่จะปลูกในปีนี้ด้วย

 

การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุน และความร่วมมืออย่างดีจากหน่วยงานองค์กรต่างๆได้แก่หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน มูลนิธิ นักเรียน นักศึกษา กลุ่มพลังมวลชน และประชาชนในพื้นที่จังหวัดเลย ได้มาร่วมกิจกรรมในวันนี้เป็นอย่างดี ทั้งนี้แม่ทัพภาคที่ 2 ได้กล่าวเปิดกิจกรรม Kick Off การปลูกป่า สร้างฝายมีชีวิต ตามโครงการกองทัพบกอาสาปลูกป่าสร้างฝาย สืบสานพระราชปณิธานประจำปี 2562 และมอบพันธุ์กล้าไม้ให้กับผู้แทน หน่วยงาน และภาคประชาชนร่วมกันปลูกต้นไม้และสร้างฝายมีชีวิต

 

ศิลปะวัฒนธรรม