ทม.เลยจัดงานประเพณีสงกรานต์ด้วยนางรำ 700 คน

14 เม.ย. 2562 08:50 น.
จ.เลย -สำนักงานเทศบาลเมืองเลย จัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2562 การรำเริงสงกรานต์ ใช้นางรำ 700 คน จากชุมชนในเขตเทศบาลเมืองเลย


           เมื่อเวลา 06.30  น.วันที่ 13 เม.ย. 2562 ณ  ลานเอนกประสงค์หน้าสำนักงานเทศบาลเมืองเลย และหน้าพิพิธภัณฑ์จังหวัดเลย ถนนเจริญรัฐ ต.กุดป่อง อ.เมืองเลย จ.เลย    นายชัยวัฒน์  ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย   เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรและเปิดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2562 มีส่วนราชการ หน่วยงาน รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ่อค้า ประชาชน  ร่วมจำนวนมาก

 

             นายสัมพันธ์  คูณทวีลาภผล นายกเทศมนตรีเมืองเลย   กล่าวว่า  ด้วยรัฐบาลได้กำหนดให้วันที่  13  เมษายน  ของทุกปีเป็นวันสงกรานต์  วันครอบครัวแห่งชาติ   วันประมงแห่งชาติ  รวมทั้งวันผู้สูงอายุแห่งชาติ  เทศบาลเมืองเลยร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง บริษัท ห้างร้าน  สถาบันการศึกษา  และชุมชนย่อยต่าง ๆ  ในเขตเทศบาลเมืองเลย  จะได้จัดงานประเพณีสงกรานต์  และพิธีทำบุญตักบาตร  ประจำปี  2562  ขึ้นในระหว่างวันที่  12  - 13  เมษายน  2562   ณ  บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลเมืองเลย  หน้าพิพิธภัณฑ์เมืองเลย  วัดศรีภูมิ  และบริเวณเส้นทางที่กำหนด  โดยมีวัตถุประสงค์        เพื่อเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป     ส่งเสริมความรักความสามัคคีของข่าราชการ ประชาชน   ตลอดจนส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดเลย 

 

            ในการจัดงานครั้งนี้  คณะกรรมการจัดงานได้จัดให้มีพิธีทางศาสนา  การทำบุญตักบาตร  และกิจกรรมการประกวดต่าง ๆ ประกอบด้วย วันที่ 12 เม.ย. พิธีสรงน้ำพระเถระผู้ใหญ่  และเจ้าอาวาสวัดในเขตเทศบาลเมืองเลย พิธีรดน้ำขอพรคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองเลย วันที่ 13 เม.ย.  พิธีทำบุญตักบาตรพระภิกษุ - สามเณรจากวัดต่าง ๆ  จำนวน  139  รูป  ณ  บริเวณหน้าพิพิธภัณฑ์เมืองเลย  พิธีอัญเชิญพระพุทธมิ่งมงคลเมือง  ณ  วัดศรีภูมิ  (บ้านแฮ่)  จัดขบวนแห่และชุดการแสดงสมโภชพระพุทธมิ่งมงคลเมือง จำนวน  10  ชุมชนเดิม  จำนวนผู้เข้าร่วมขบวนไม่น้อยกว่าชุมชนล่ะ  50  คน  

 

          และเคลื่อนขบวนไปตามเส้นทางที่กำหนด พิธีสรงน้ำพระพุทธมิ่งมงคลเมือง  การรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ  และข้าราชการผู้ใหญ่ที่เคารพ   นับถือของชาวจังหวัดเลย  บริเวณหน้าพิพิธภัณฑ์เมืองเลย  กิจกรรมตรวจสุขภาพผู้สูงอายุ  กิจกรรมนันทนาการผู้สูงอายุ  กิจกรรมการประกวดเทพีสงกราน   สถานที่เล่นน้ำ  “ถนนปลอดแอลกอฮอล์”  บริเวณถนนเสริฐศรี  ถนนเจริญรัฐ  และบริเวณริมน้ำเลย  การรำเริงสงกรานต์ ใช้นางรำ 700 คน จากชุมชนในเขตเทศบาลเมืองเลย  ณ บริเวณ ลานวัฒนธรรม หน้าพิพิธภัณฑ์เมืองเลย การประกวดส้มตำลีลา  และวันที่ 14-15 เม.ย.62  ร่วมเล่นน้ำบริเวณรอบลำน้ำกุดป่อง บริเวณริมแม่น้ำเลย  ร่วมสนุกเล่นน้ำ สรงน้ำพระตามวัดต่าง ๆ  ในชุมชน  รดน้ำขอพรผู้ใหญ่  สืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น

ศิลปะวัฒนธรรม