เปิดศูนย์ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุ

10 เม.ย. 2562 12:43 น.
มหาสารคาม เปิดศูนย์ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุ รณรงค์ลดอุบัติเหตุ ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร ลถดอุบัติเหตุ ทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2562

              วันที่ 10เมษายน 2562  เวลา 09.30 น .ที่บริเวณหน้าสวนสุขภาพเฉลิมพระเกียรติ นายนที มนตริวัต รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2562 จังหวัดมหาสารคาม และกิจกรรมขบวนรณรงค์ป้องและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงสงกรานต์ ปี 2562 พร้อมทั้งรับมอบวัสดุ อุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน สิ่งของเยี่ยมจุดตรวจ และหมวกนิรภัยจากภาคเอกชน องค์กรต่าง เพื่อมอบต่อให้กับหน่วยงานที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ตลอดช่วงเทศกาล จากนั้นร่วมกับทุกภาคส่วนปล่อยขบวนรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน และขบวนยานพาหนะรวมถึงเจ้าหน้าที่ของทุกหน่วยงานที่จะประจำการตลอดช่วงเทศกาลนี้ ซึ่งศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน ได้กำหนดแผนบูรณาการในการดำเนินงาน ระหว่างวันที่ 11 – 17 เมษายน 2562 ภายใต้ชื่อการรณรงค์ว่า “ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร” โดยมีเป้าหมายลดสถิติการเกิดอุบัติเหตุ ผู้บาดเจ็บ และผู้เสียชีวิตเมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยช่วงเทศกาลสงกรานต์ย้อนหลัง 3 ปี

 

           นายปรเมศวร์ ยศปัญญา หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมหาสารคาม(ปภ.มหาสารคาม) กล่าวว่า จังหวัดมหาสารคาม ได้บูรณาการกับทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ เอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมรณรงค์และปฏิบัติงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงสงกรานต์ เพื่อรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเป็นลำดับแรก ซึ่งเน้นหนักในช่วง 7 วัน ระหว่างวันที่ 11 – 17 เมษายน 2562 ภายไต้ชื่อว่า การรณรงค์ว่า ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร โดยมีเป้าหมายลดสถิติการเกิดอุบัติเหตุบาดเจ็บและผู้เสียชีวิตเมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยช่วงเทศกาลสงกรานต์ย้อนหลัง 3 ปีดังนี้การเกิดอุบัติเหตุลดลงน้อยกว่า 60 ครั้ง ผู้บาดเจ็บลดลงน้อยกว่า 63 ราย และผู้เสียชีวิตลดลงน้อยกว่า 5 ราย ทั้งนี้ได้จัดตั้งศูนย์ดูแลการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล สงกรานต์ปี 2562 จังหวัดมหาสารคามขึ้น โดยได้บริการการดำรงป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์

 

         ทั้งระดับจังหวัด อำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องอำนวยการ ควบคุม กำกับ ดูแล ประสาน ติดตามการปฏิบัติงานตามภารกิจ เพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในช่วงเทศกาล โดยระดมเจ้าหน้าที่จากทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน มูลนิธิ อาสาสมัครต่างๆ ร่วมกันตั้งจุดตรวจ ด่านตรวจ บนเส้นทางสายหลัก สายรอง และถนนในเขตชุมชน หมู่บ้าน  รวมทั้งกำหนดตั้งจุดบริการประชาชนโดยเน้นที่จอดพักระหว่างเดินทาง และตรวจสอบมาตรการ 10 มาตรการ โดยบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด เน้นหนักการควบคุมความเร็วและเมาสุราขับขี่ยานพาหนะ โดยเฉพาะให้ความสำคัญเป็นพิเศษกับรถจักรยานยนต์ รถโดยสารสาธารณะ และรถกระบะที่บรรทุกผู้โดยสารท้ายกระบะเล่นน้ำสงกรานต์ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดอันตราย

 

        สำหรับพื้นที่ตามชุมชน จังหวัดมหาสารคามได้กำหนดให้ผู้นำชุมชน กรรมการหมู่บ้าน กลุ่มแม่บ้าน อสม. และอปพร. ต้องร่วมมือเอาใจใส่สอดส่องดูแลลูกบ้าน ผู้สัญจร ลูกหลานและญาติพี่น้อง ถ้าเมาแล้วให้ยึดรถจักรยานยนต์ลูกกุญแจไว้ไม่ให้ออกจากบ้าน

ภาคประชาสังคม