มทบ.28 สร้างฝายชะลอน้ำทั้ง 14 อำเภอแก้ปัญหาภัยแล้งและอุทกภัย

7 เม.ย. 2562 19:45 น.
จ.เลย - มณฑลทหารบกที่ 28 จัดโครงการสร้างฝายชะลอน้ำ (ฝายมีชีวิต) 14 อำเภอ ทั่วจังหวัดเลย) เพื่อเก็บกักน้ำและแก้ปัญหาภัยแล้ง ลดปัญหาอุทกภัย

           พล.ต.เกียรติศักดิ์  วิเวก  ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 28  มีดำริให้ฝ่ายทหารจังหวัดเลย ดำเนินการสร้างฝายมีชีวิต ซึ่งเป็นฝายรูปแบบใหม่เพื่อใช้แก้ปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยของจังหวัดเลย เป็นการสร้างฝายที่มีโครงสร้างของฝายมาจากธรรมชาติ ใช้วัสดุที่มีในท้องถิ่น คือไม้ไผ่ นำไปปักลงในลำน้ำเสมือนเสาเข็มเรียงกันผูกด้วยเชือก เพื่อยึดโยงเข้าด้วยกัน สำหรับตัวฝายกั้นน้ำจะใช้ทรายบรรจุใส่กระสอบวางเรียงซ้อนกัน เป็นการยกระดับน้ำขึ้นเพื่อกักเก็บน้ำและเป็นฝายน้ำล้นที่น้ำจะไหลผ่านตลอดเวลาเป็นแนวคิดของ ผบ.มทบ.28 ที่ต้องการฟื้นฟูระบบนิเวศน์ของพื้นที่ป่าโดยรวม และแก้ปัญหาการจัดการน้ำของชุมชนเอง

 

         โดยในช่วงฤดูฝน ฝายมีชีวิตจะช่วยชะลอการไหลของน้ำ ไปยังพื้นที่กลางน้ำและปลายน้ำให้สามารถระบายน้ำได้ทัน ลดปัญหาน้ำท่วม ในช่วงฤดูแล้ง ฝายมีชีวิตจะช่วยยกระดับน้ำให้สูงขึ้น ทำให้ชุมชนมีน้ำไว้อุปโภคบริโภคตลอดช่วงฤดูแล้ง  รักษาความชุ่มชื่นให้ระบบนิเวศ ทำให้น้ำซึมลงสู่ใต้ดินได้ลึก เป็นการช่วยเติมน้ำใต้ดิน น้ำที่เคยแห้งเหือดให้กลับมามีน้ำมากขึ้น  สามารถสร้างวังน้ำตามธรรมชาติได้ โดยปลาหรือสัตว์น้ำสามารถเข้ามาวางไข่ที่ต้นน้ำได้  สร้างความสมานฉันท์ให้เกิดขึ้นในชุมชนอย่างยั่งยืน จากการ่วมแรงร่วมใจในการสร้างและบำรุงรักษา เมื่อดิน น้ำ ป่า สมบูรณ์ ฝายมีชีวิตจะสร้างเศรษฐกิจชุมชนให้เข้มแข็ง สร้างคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนให้กลับมาดีขึ้น

 

         ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 28  กล่าวว่า  หวังเป็นอย่างยิ่งว่าชาวเมืองเลยจะริเริ่มต้นช่วยกันสร้างฝายชะลอน้ำ เริ่มต้นจากแนวคิดการสร้างสุข โดยยึดฐานความสุขของชุมชน คือ ทรัพยากร ดิน น้ำ ป่า เป็นที่ตั้ง โดยใช้แรงกายสมองและสองมือของชาวเมืองเลยทุกคนที่อยู่ในพื้นที่ ซึ่งเป็นผู้ใช้ ผู้ดูแล และผู้รักษา ซึ่งทุกคนจะเป็นผู้เปลี่ยนแปลงที่สำคัญและสร้างความต่อเนื่องและนำพาสู่ความยั่งยืนในอนาคต รู้จักการอยู่ร่วมกันของรากไทรและสายน้ำ วางเป้าหมายเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ ซึ่งมณฑลหทารบกที่ 28 พร้อมที่จะนำครูฝายสอนการสร้างฝายให้กับทุกคน โดยต้องไม่มีค่าแรง วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ มาจากการช่วยบริจาค สนับสนุน เพราะหากมีค่าแรง การมีส่วนร่วมก็จะไม่เกิดขึ้น และขอให้ร่วมกันร่างกฎกติกาหรือข้อตกลงของชุมชนในการใช้น้ำ ใช้ฝายมีชีวิตและการบำรุงรักษา อย่างยั่งยืนต่อไป

ภาคประชาสังคม