ปลัดคมนาคมเผยขอนแก่นเหมาะลงทุน "ทีโอดี" เหตุทุกภาคส่วนร่วมมือ 

6 เม.ย. 2562 07:01 น.
ปลัดกระทรวงคมนาคมเผย ขอนแก่นเหมาะสมการลงทุนพัฒนาระบบคมนาคมเชื่อมโยงทุกแบบ ทั้ง บก อากาศ น้ำ และราง โดยเฉพาะระบบรางที่ขอนแก่นำพร้อมที่สุด เพราะมีมากสุดถึ 3 ระบบราง ทั้ง ทางคู่ ความเร็วสูง และ แอลอาร์ที 

 

            เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องคอนเวนชั่น 3 โรงแรมอวานี ขอนแก่น โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่นเตอร์ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น โดยมีนาย ชัยวัฒน์ ทองคำคูณ ปลัดกระทรวงคมนาคม เป็นประธานในการเปิดสัมนาเพื่อเผยแพร่ข้อมูลของโครงการและการมีส่วนร่วมของประชาชน ครั้งที่ 4 โครงการศึกษาพัฒนาเมืองกับระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งหรือ “TOD คมนาคม สร้างเมือง เมืองสร้างสุข สุขสร้างได้” โดยมีผู้เข้าร่วมรับฟังจากทุกภาคส่วนกว่า 500 คน  

 

          นายชัยวัฒน์ ทองคำคูณ ปลัดกระทรวงคมนาคม กล่าวว่า การจัดสัมมนาในครั้งนี้ เป็นการรับฟังความคิดเห็น กับแนวคิดการพัฒนาเมือง ที่เกิดจากการพัฒนาระบบคมนาคม Transit Oriented Development หรือTOD เพราะหลังจากนี้ไปคนจะเริ่มรู้จัก และจำ TOD ได้มากขึ้น หลักการของ TOD ก็คือ เมื่อเราลงทุนระบบคมนาคม โดยเฉพาะระบบราง ซึ่งทางขอนแก่นได้มีรถไฟทางคู่แล้ว อีกไม่นานก็จะมีรถไฟความเร็วสูงที่จะเชื่อมต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน อย่าง ประเทศลาวและประเทศจีน ฉะนั้นระบบรางรถไฟพวกนี้จะทำให้เกิดการพัฒนาพื้นที่ โดยธรรมชาติ ตัวอย่างเช่น กรุงเทพฯที่มีรถไฟฟ้า ซึ่งแต่ละสถานีจะมีการพัฒนาพื้นที่ให้เป็นอาคาร สำนักงานและเป็นที่อยู่อาศัย หรือ คอนโดมิเนียมเป็นจำนวนมาก แต่เราไม่อยากให้เกิดหรือเติบโตไปตามธรรมชาติแบบปล่อยไป ซึ่ง TOD จะทำหน้าที่การออกแบบเมืองให้สอดรับกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับระบบรางในอนาคต เพราะฉะนั้นพื้นที่ก็จะถูกจัดสรร พื้นที่บางส่วนก็จะเป็นที่อยู่อาศัย บางส่วนก็จะเป็นที่ทำงาน บางส่วนก็จะเป็นพื้นที่สีเขียว เจตนาของการทำอย่างนี้ก็เพื่อให้เกิดการใช้พื้นที่อย่างคุ้มค่า และมีความสมดุล คนเดินทางจากบ้านไปที่ทำงานได้ในระยะทางใกล้ๆ มีโครงสร้างสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ที่อยู่ในพื้นที่ ซึ่งมันก็จะถูกควบคุม ถูกออกแบบ เมืองก็จะสวยงาม และนี้ก็คือ หลักการของ TOD

 

             นายชัยวัฒน์ กล่าวเพิ่มเติมว่า สาเหตุที่เลือกมาจังหว้ัดขอนแก่นเพราะ  ขอนแก่นเป็นจังหวัดที่อยู่ในกลุ่มที่สามารถพัฒนาได้ เส้นทางของขอนแก่นก็มีระบบรถราง ระบบรถไฟและก็ในอนาคตก็จะมีรถไฟความเร็วสูง ซึ่งทางกระทรวงคมนาคมได้มีการศึกษารถไฟฟ้าให้กับจังหวัดขอนแก่นไว้ด้วย ซึ่งขอนแก่นนั้นมี 3 ระบบราง ก็คือ ส่วนที่ 1 คือ รางเดิมที่ทำทางคู่ ส่วนรางที่ 2 เป็นรางรถไฟความเร็วสูง และรางที่ 3 คือ รถไฟฟ้ารางเบาหรือ  LRT  ซึ่งทางกระทรวงคมนาคมก็ไม่อยากให้เมืองเติบโตแบบไม่มีการวางผัง ไม่มีการวางแผน ดังนั้นแล้วจึงคิดว่า แผนของ TOD เหมาะที่จะมาทำที่จังหวัดขอนแก่น แต่ความสำเร็จของการมาทำ TOD นั้นนอกจากรูปแบบของการออกแบบ วางผังแล้วก็ยังคงต้องมีความเข้าใจและความร่วมมือของภาคส่วนต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งประชาชน เพราะเขา คือ ผู้ที่จะได้รับผลกระทบ หรือประโยชน์โดยตรง อีกอันหนึ่ง คือเขาจะต้องเข้าใจ และต้องมีส่วนร่วม เพราะบางพื้นที่อาจจะต้องถูก แปลง หรือแบ่งปัน ซึ่งนั้นจะต้องได้รับประโยชน์จากผลกระทบจากสิ่งนั้นที่จะเกิดขึ้น เพราะคอนเซ็ปต์ของ TOD นั้นทำเพื่อทุกคน

 

 

              “ในการดำเนินตามแผนของ TOD นั้นใช้เวลานาน แต่ต้องเริ่มต้น ทางกระทรวงอยากบอกว่า โอกาสมันมีอยู่ เพราะเรามี 3 รางแล้ว ซึ่งถ้าเราวางแผนดีๆแล้วก็เริ่มต้นนับหนึ่ง เริ่มจากการพัฒนา จัดการวางผังที่ชัดเจน การมีส่วนร่วมของประชาชน ทางเราเชื่อว่า จะต้องเกิดขึ้นอย่างแน่นอน แต่จะต้องใช้เวลานานกว่าจะสร้างในแต่ละอย่าง มันใช้เวลา ในหลายๆประเทศใช้ระยะเวลาประมาณ 10 - 20 ปี ถึงจะเกิดเป็นเมืองได้ หากเราต้องการที่จะพัฒนาเมืองได้ก็จะต้องได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน อันนี้คือสิ่งที่ผมคิดว่า มันจะเกิดขึ้นได้ ส่วนการจะเกิดขึ้นได้นั้น ต้องอาศัยแรงขับเคลื่อน แน่นอนว่าภาครัฐ ซึ่งมีอยู่ 2 ส่วน คือ ภาครัฐส่วนกลางและภาครัฐส่วนท้องถิ่น อีกส่วนหนึ่ง ก็คือ ภาคเอกชนที่เหมือนเป็นผู้ลงทุนร่วม ส่วนสุดท้ายที่สำคัญมาก ก็คือ ภาคประชาชนที่จะต้องเข้าใจ หากประชาชนไม่เข้าใจ หรือเข้าใจแต่ไม่ยอมรับ มันก็จะเกิดขึ้นไม่ได้ เพราะว่าเราจะไม่ยอมให้เมืองเติบโตแบบไร้แบบแผนได้ นอกจากนี้ยังมีเป้าหมายในการพัฒนาเมืองโดยรอบแนวโครงข่ายเส้นทางรถไฟความเร็วสูง รถไฟทางคู่ และจุดเปลี่ยนถ่ายการเดินทางที่มีศักยภาพของประเทศ เพื่อเป็นกรอบชี้นำการพัฒนาเมืองควบคู่ไปกับการพัฒนาระบบคมนาคม ซึ่งทางเราจะมีระยะเวลาในการศึกษาทั้งหมด 18 เดือน” นายชัยวัฒน์ กล่าว

 

           ทั้งนี้ทาง สนข.ยังได้จัดกิจกรรมต่างๆเพื่อเปิดโอกาสให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ทั้งส่วนกลางและส่วนท้องถิ่นได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาเมืองผ่านช่องทางต่างๆ เช่น การประชุมกลุ่มย่อย การเก็บข้อมูลภาคอีสานในพื้นที่ และสัมภาษณ์เชิงลึก เพื่อรวบรวมข้อมูลมาศึกษา การจัดทำแผนแม่บท ในการพัฒนาเมืองโดยรอบสถานีรถไฟความเร็วสูง สถานีรถไฟทางคู่ และศูนย์คมนาคมขนส่งในพื้นที่ที่มีศักยภาพทั่วประเทศ

 

ข่าวโดย-น.ส.ภูริฉัตร ศิริโชคชัย

ภาพโดย- ยุวดี วงศ์สิงห์  (วีดีโอเซ็นเตอร์) 

เศรษฐกิจภูมิภาค