เจ๋ง! เด็ก"กิตติยา"สอบโอเน็ตได้คะแนนเต็ม 100

3 เม.ย. 2562 14:35 น.
มหาสารคาม - ที่โรงเรียนอนุบาลกิติยา  พบมีนักเรียนชั้นป. 6 ที่สามารถสอบวัดผลทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน หรือ สอบโอเน็ต ได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน  ในวิชาคณิตศาสตร์  มีจำนวนมากถึง 12 คน จากปีที่แล้วได้ 9 คน เด็กเก่งเผย ตั้งใจเรียน อ่านทบทวนข้อสอบเก่าไม่เข้าใจถามครู-พ่อแม่

 

 

 

           วันที่ 3 เมษายน 2562  ที่โรงเรียนอนุบาลกิติยา  เพื่อพบกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่สามารถสอบวัดผลทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน หรือ O-net  ได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน  ในวิชาคณิตศาสตร์  ถึง 12 คน ประกอบด้วย  1. ด.ช.ชัยวัฒน์  ศรีฉายแสง  2. ด.ญ.ธันยพร  สิงห์สาย  3. ด.ญ.ศศินันท์ แสนวัง  4. ด.ญ.ชญามาศ ช่างทองคำ  5. ด.ญ.ธนัชพรรณ  ผาระนัด  6. ด.ญ.ศกลรัตน์  แสนราช  7. ด.ญ.ดลธร ศรีวงศ์  8.ด.ช.คิม ผูกพันธ์  9. ด.ช.พัธดล จันทะจร  10. ด.ญ.ปภาวรินทร์  สืบเหล่างิ้ว  11. ด.ย.กันยกร  โตหนองหว้า  12.ด.ญ.กัลยกร เชื้อคำฮด 

 

          ด.ญ.ปภาวรินทร์ สืบเหล่างิ้ว  กล่าวว่า  วิธีการทำข้อสอบของตนต้องตั้งใจเรียน ทบทวนบทเรียน  ลองทำโจทย์เก่าจากข้อสอบที่ผ่าน ๆ มา  ถ้าตรงไหนไม่เข้าใจก็ถามพ่อแม่  หรือคุณครู โจทย์บางข้อ พ่อแม่สามารถช่วยอธิบายได้  ข้อสอบไม่ยากมาก แต่ต้องอ่านดี ๆ ทำความเข้าใจ  คุณครูมีเทคนิคการสอนให้เข้าใจง่าย  ในการสอบปีนี้ข้อไหนที่ไม่ได้จริง ๆ จะเลือกตัดช้อทย์ออก  เลือกข้อที่น่าจะเป็นมากที่สุด  อยากให้รุ่นน้องๆอ่านหนังสือให้มาก ๆ ตรงไหนไม่เข้าใจก็ให้ถามครู  การเรียนพิเศษก็ช่วยได้  แต่ก็ต้องขึ้นอยู่กับความสนใจของตัวเราเองด้วย 

 

         นางศรัญพร  แสนวัง  มารดาของ ด.ญ.ศศินันท์ แสนวัง  กล่าวว่า  ดีใจที่ลูกสอบได้คะแนนเต็ม  ลูกเป็นเด็กตั้งใจเรียน พอกลับถึงบ้านก็จะทบทวนบทเรียน  ลูกชอบแบบไหนก็ส่งเสริม มีให้เรียนพิเศษบ้าง  ซึ่งลูกก็ไม่ได้อ่านหนังสืออย่างเดียว  ก็มีเล่นเกมส์บ้าง  ก็ถือเป็นเวลาส่วนตัวของลูก  เป็นเวลาพักผ่อน  ในอนาคตลูกอยากเป็นครูคณิตศาสตร์  ทางผู้ปกครองก็พร้อมที่จะส่งเสริม 

 

         นายอรรคเดช  สุทธิสา  ครูคณิตศาสตร์  กล่าวว่า  ในการที่จะสอนคณิตศาสตร์เด็ก ๆ เราต้องเริ่มจากการรู้จักพื้นฐาน  ขั้นตอนต่อไปคือเวลาสอนคณิตศาสตร์  ต้องสอนให้เป็นเรื่องง่าย  อย่าสอนให้เป็นเรื่องยาก  เด็กแต่ละคนมีพื้นฐานไม่เหมือนกัน  ต้องดูความพร้อมของเด็ก  ต้องทำให้เด็กสามารถเปิดอกคุยกันได้  เพราะเด็กทีไม่เข้าใจ  บางครั้งก็จะไม่บอกครู  ไม่ยอมรับ  เราต้องทำให้เด็กกล้าคุย  กล้าถาม  พอเด็กกล้าถามแล้ว  เด็กก็จะพัฒนาตัวของเค้าขึ้นมาได้  คณิตศาสตร์ไม่ยากแต่เป็นวิชาที่ต้องรู้  หากรู้แล้ว  คณิตศาสตร์เป็นวิชาที่อยู่ในโลกของความจริง  สามารถพิสูจน์ได้ว่าถูกหรือผิด

 

         นางกิตติยา  มณีภาค  รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลกิติยา  กล่าวว่า   จริง ๆ ใช้พื้นฐานของเด็ก  ต้องเริ่มจากระดับอนุบาลถึง ป.6  ซึ่งเด็กที่มีพื้นฐานที่ดีก็จะสามารถแก้โจทย์ให้เด็กนำไปคิด  ต่อยอดต่อเติมในข้อสอบทุกประเภทได้  ในทุก ๆ รายวิชาทางโรงเรียนได้ส่งเสริมให้เด็กมีพื้นฐานที่ดี  เด็กสนใจในเรื่องไหน  ก็จะพัฒนาต่อยอดให้ยิ่งขึ้นไป  ไม่ใช่แต่เฉพาะวิชาคณิตศาสตร์ที่เด็ก ๆ ได้คะแนนเต็ม  แต่เป็นทุกรายวิชาทุกกลุ่มสาระ  ซึ่งปีนี้ในรายวิชาคณิตศาสตร์  คะแนนเต็ม 100 คะแนนจากปีที่แล้วได้ 9 คน  ปีนี้สอบได้คะแนนเต็ม 12 คน  เพิ่มจากปีที่แล้ว 3 คน  ทางโรงเรียนมุ่งหวังให้นักเรียนกลุ่มใหญ่มีการพัฒนาเพิ่มขึ้น  ไม่ได้คาดหวังว่าต้องเป็นที่ 1  ยกระดับมาตรฐานทั้งโรงเรียนเพิ่มขึ้น