ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศยุบ "พรรคไทยรักษาชาติ"

2 เม.ย. 2562 15:30 น.
ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง การยุบพรรคไทยรักษาชาติ

 

          เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง การยุบพรรคไทยรักษาชาติ ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งได้ยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญขอให้มีคำสั่งยุบพรรคไทยรักษาชาติ

 

          ตามมาตรา 92 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 นั้น ศาลรัฐธรรมนูญได้มีคำวินิจฉัยที่ 3/2562 ลงวันที่ 7 มีนาคม พุทธศักราช 2562 มีคำสั่งยุบพรรคไทยรักษาชาติ ตามมาตรา 92 วรรคหนึ่ง (2) และวรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 รายละเอียดปรากฏตามคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญแนบท้ายประกาศนี้

 

 

              จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ประกาศ ณ วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2562 พันตำรวจเอก จรุงวิทย์ ภุมมา นายทะเบียนพรรคการเมือง

             ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง การยุบพรรคไทยรักษาชาติ

 

การเมือง