นพค.23 แจกน้ำดื่มสะอาด ช่วยผู้ประสบภัยแล้งขาดแคลน

23 มี.ค. 2562 21:25 น.
เลย - "พันเอก ภาณุรัตน์  ดีเสมอ" ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 23(นพค.23) จัดกำลังพลหน่วยฯ จัดรถบรรทุกน้ำพร้อม เจ้าหน้าที่ทหาร   มีรถบรรทุกน้ำ ขนาด 6,000 ลิตร จำนวน 2 คัน

เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 23 มี.ค. 2562  พันเอก ภาณุรัตน์  ดีเสมอ ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 23(นพค.23)   สำนักงานพัฒนาภาค 2 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย จัดกำลังพลหน่วยฯ จัดรถบรรทุกน้ำพร้อม เจ้าหน้าที่ทหาร   มีรถบรรทุกน้ำ ขนาด 6,000 ลิตร จำนวน 2 คัน และรถประปาสนามเคลื่อนที่ จำนวน 1 คัน  ออกบริการให้การช่วยเหลือประชาชน ที่ประสบภัยแล้งจาดแคลนน้ำเพื่ออุปโภค-บริโภค เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพื้นที่ บ้าน นาดินดำ ต.นาดินดำ อ.เมือง จ.เลย  

 

ทั้งนี้ จากสภาพอากาศในพื้นที่จังหวัดเลยแห้งแล้งและอากาศร้อน ฝนทิ้งช่วงติดต่อกันมาเป็นเวลาเกือบ 2 เดือน  ทำให้ประชาชนเริ่มขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภค  เนื่องจากแหล่งน้ำดิบน้ำประปาประจำหมู่บ้านมีปริมาณลดลง ไม่เพียงพอต่อการผลิต  ทำให้ประชาชนต้องอาศัยซื้อน้ำมาใช้แทน ซึ่งเป็นการสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายในครัวเรือนเพิ่มขึ้นกว่าปกติ ปัญหาภัยแล้งได้คุกคามเมืองเลยเป็นบริเวณกว้างทุกอำเภอ เนื่องจากปริมาณน้ำฝนปีที่ผ่านมาตกน้อยกว่าค่าปกติ   ประกอบกับสภาพอากาศที่ร้อนอบอ้าวมาหลายวัน  ระดับน้ำในอ่างเก็บกักน้ำลดลงรวดเร็วและเหลือน้อยมาก แม้ว่าทางราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะจัดรณรงค์ช่วยภัยแล้งแต่ก็ยังไม่บรรเทาความเดือดร้อนลงได้

คุณภาพชีวิต