"ฮักแพงแบ่งปัน" อำเภอบ้านไผ่มอบบ้านผู้ยากไร้ เฉลิมพระเกียรติ ร.10

23 มี.ค. 2562 18:20 น.
ขอนแก่น - อำเภอบ้านไผ่ มอบบ้านให้กับผู้ด้อยโอกาสและผู้ยากไร้ พร้อมกับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลที่ขาดแคลนงบประมาณในการจัดซื้ออุปกรณ์และเครื่องมือแพทย์ ตามโครงการคนบ้านไผ่ฮักแพงแบ่งปัน เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิรารงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก 4 - 6 พฤษภาคม 2562

 

              นายรุจน์ รังษี นายอำเภอบ้านไผ่ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ กิ่งกาชาดอำเภอบ้านไผ่ และภาคเอกชน มอบบ้านให้กับครอบครัวนายปิยะ แอแป บ้านเลขที่ 3 หมู่ที่ 3 ตำบลในเมือง อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น ซึ่งเป็นผู้ที่มีความเป็นอยู่อย่างยากลำบาก ต้องอาศัยอยู่กับญาติ โดยมีภรรยา และลูกอีก 2 คน ไม่มีที่ดินทำกินเป็นของตนเอง แต่ละวันต้องอาศัยเลี้ยงชีพด้วยการรับจ้างทั่วไป ทางอำเภอจึงประชาคมหมู่บ้านลงมติเป็นผู้มีความเป็นอยู่อย่างยากลำบาก ซึ่งนายอำเภอบ้านไผ่ได้ออกตรวจเยี่ยมและรับฟังปัญหาความเดือดร้อน ก่อนจะได้ให้ความช่วยเหลืออนุมัติวัสดุสร้างบ้านให้ จำนวน 40,000 บาท ตามโครงการ คนบ้านไผ่ฮักแพงแบ่งปัน สร้างบ้านให้ผู้ยากไร้ 31 หลัง โดยใช้แรงงานประชาชนจิตอาสาในหมู่บ้านช่วยกันสร้างบ้าน

 

 

 

              นายอำเภอบ้านไผ่ กล่าวว่า งบประมาณที่ใช้ในการก่อสร้างบ้านให้กับผู้ยากไร้ จำนวน 31 หลัง เป็นงบประมาณที่ได้จากการขายข้าวที่ประชาชนนำเอาข้าวมาร่วมบวงสรวงพระแม่โพสพในการจัดงานบุญกุ้มข้าวใหญ่ และผู้มีจิตศรัทธาซึ่งเป็นภาคเอกชน รวมทั้งเงินผ้าป่า จาก อสม. ในพื้นที่อำเภอบ้านไผ่ เป็นเจ้าภาพบริจาค ซึ่งมีเป้าหมายคือการสร้างบ้านที่อยู่อาศัยให้กับผู้ยากไร้ที่จะต้องผ่านมติการเห็นชอบจากคณะกรรมการ โดยหลังนี้เป็นหลังที่ 15 ที่ทางอำเภอได้มามอบให้อย่างเป็นทางการ  เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก 4 - 6 พฤษภาคม 2562

 

 

             

             จากนั้นได้เดินทางไปยังโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลในเมือง อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น เพื่อมอบเครื่องมือ อุปกรณ์ทางการแพทย์ ตามโครงการ คนบ้านไผ่ฮักแพงแบ่งปัน  โดยได้มอบเครื่องผลิตออกซิเจนและเตียงคนไข้ 2 ไกร์ ให้ ซึ่ง รพ.สต.ในเมือง เป็น 1 ใน 13 รพ.สต. ที่ทางอำเภอได้นำอุปกรณ์ทางการแพทย์ไปมอบให้ เนื่องจากขาดแคลนงบประมาณในการจัดซื้ออุปกรณ์และเครื่องมือแพทย์ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่เจ็บป่วย ตามนโยบายรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งงบประมาณจากการจัดงานบุญกุ้มข้าวใหญ่และผู้มีจิตศรัทธาเป็นเจ้าภาพบริจาคร่วมกัน

 

 

คุณภาพชีวิต