MOU วิจัยและพัฒนาศิลปวัฒนธรรมอีสาน

23 มี.ค. 2562 17:28 น.
นครราชสีมา - สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จัดประชุมเครือข่ายสภาศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งประเทศไทย กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อวิจัยและพัฒนาศิลปวัฒนธรรมอีสาน

 

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 22 มีนาคม  2562 ที่ห้องประชุม ดร.เศาวนิต เศาณานนท์  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศร  เนาวนนท์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา พร้อม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐกิตติ์  อินทร์สวรรค์ ผอ.สำนักศิลปะและวัฒนธรรมฯ ร่วมทำพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ด้านวิชาการ วิจัย และการจัดทำ “วารสารวิชาการศิลปวัฒนธรรมอีสาน” ชี้แจงเกี่ยวกับบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา กับ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏ กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือทั้ง 10 แห่ง ลงนามในบันทึกร่วมกัน ปิดท้ายด้วยการประชุมเครือข่าย สภาศิลปะและวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งประเทศไทย กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 3/2562 การประชุมเครือข่ายสภาศิลปะและวัฒนธรรม และการลงนามบันทึกข้อตกลงครั้งนี้ ถือเป็นการประสานความร่วมมือกันระหว่าง เครือข่าย ม.ราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 11 แห่ง ในการแสดงความเข้าใจที่จะติดต่อประสานความร่วมมือสนับสนุนซึ่งกันและกัน ในด้านวิชาการ วิจัย และการจัดทำวารสารวิชาการศิลปวัฒนธรรมอีสาน

มีข้อตกลงร่วมกัน คือ เพื่อประสานความร่วมมือในมิติขององค์ความรู้ บุคลากร งบประมาณ และสิ่งสนับสนุนอื่น ๆ ในการดำเนินงานด้านวิชาการ วิจัย และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม พร้อมทั้งร่วมดำเนินการจัดทำวารสารวิชาการศิลปะและวัฒนธรรม ภาคตะวันออกเฉียงเหนืออย่างน้อยปีละ 1 เล่ม และขยายเป็นปีละ 2 เล่ม ในปี พ.ศ. 2563 รวมทั้งประสานความร่วมมือในการสนับสนุนงบประมาณ และจัดส่งบทความวิชาการเพื่อจัดพิมพ์ ลงในวารสาร ปีละไม่น้อยกว่า 2 บทความ และประสานความร่วมมืออื่น ๆ ในมิติการทำนุบำรุง และสร้างมูลค่าเพิ่มทางศิลปวัฒนธรรม บันทึกความร่วมมือฉบับนี้มีผลบังคับใช้เป็นเวลา 4 ปี นับตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม 2562 ถึง วันที่ 22 มีนาคม 2566

ศิลปะวัฒนธรรม