ฝีมือแรงงานอุตรดิตถ์ ฝึกกอาชีพช่าง สร้างงานผู้ต้องขังหลังพ้นโทษ

23 มี.ค. 2562 17:15 น.
อุตรดิตถ์ - ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมกับเรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์ จัดฝึกอบรมและทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ช่างปูกระเบื้อง ช่างไม้ก่อสร้าง สร้างงานสร้างรายได้ผู้ต้องขังหลังพ้นโทษ

วันที่ 22 มีนาคม 2562 ฝ่ายฝึกวิชาชีพ ภายในเรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมกับเรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์ จัดฝึกอบรมและทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานในหลักสูตรตามความพร้อมของเรือนจำและทัณฑสถาน (หลักสูตรช่างปูกระเบื้อง หลักสูตรช่างไม้ก่อสร้าง ระดับ 1 ) ให้ผู้ต้องขังชาย 50 คน โดยมีนายธวัช เบญจาทิกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน เป็นประธาน นายสมยศ โยธินกิจโกศล ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์ ให้การต้อนรับและกล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ นายมานิตย์ มงคลชื่น ผอ.ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์ และคณะ ร่วมในพิธีเปิดดังกล่าว

 

 

นายธวัช กล่าวว่า ตามที่ พล.ต.อ. อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการประสานความร่วมมือโครงการประชารัฐ ร่วมสร้างงาน สร้างอาชีพผู้ต้องขัง ระหว่างกรมการจัดหางาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กรมราชราชทัณฑ์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย โดยถือเป็นภารกิจของกระทรวงแรงงาน ในการสร้างแรงงานให้มีความพร้อมในการทำงาน เพื่อให้แรงงานมีทักษะฝีมือ มีศักยภาพ มีความรู้ความสามารถตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน ซึ่งถือเป็นปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ และการทำงานในรูปแบบประชารัฐ สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล ภายใต้ความร่วมมือกรมราชทัณฑ์ กรมการจัดหางาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เพื่อสร้างโอกาสและคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ผู้ต้องขัง สามารถประกอบอาชีพอิสระ เพื่อหารายได้เลี้ยงดูตนเองและครอบครัวภายหลังจากพ้นโทษ และแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานในบางสาขาอาชีพ อันเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ตลอดจนสร้างทัศนคติที่ดีของสังคมให้เกิดการยอมรับและให้โอกาสผู้ต้องขังที่พ้นโทษ

 

 

ดังนั้น สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุตรดิตถ์ได้บูรณาการร่วมกันกับเรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์ในการดำเนินงานฝึกอบรมในหลักสูตรการฝึกฝีมือแรงงาน ในสาขาอาชีพตามความต้องการของผู้ต้องขังเพื่อเพิ่มเติมความรู้ รวมทั้งประกอบชิ้นงานเพื่อจำหน่ายและสร้างรายได้แก่ผู้ต้องขัง อีกทั้งดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานให้แก่ผู้ต้องขังในสาขาอาชีพตามความต้องการและสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน จำนวน 2 รุ่น โดยสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์ดำเนินการฝึกอบรมและทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานให้ผู้ต้องขัง ได้แก่หลักสูตรช่างปูกระเบื้อง ผู้ต้องขังชายจำนวน 25 คนและหลักสูตรช่างไม้ก่อสร้างระดับ 1 ผู้ต้องขังชายจำนวน 25 คน โดยใช้หลักสูตรและวิทยากรจากสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุตรดิตถ์ อย่างไรก็ตามกรมราชทัณฑ์ จัดทำโครงการฝึกอบรมและทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ในหลักสูตรตามความพร้อม ของเรือนจำและทัณฑสถานประจำปี 2562 และจัดงบประมาณให้เรือนจำและทัณฑสถาน 126 แห่งทั่งประเทศ

คุณภาพชีวิต