โคราชล้ำ! ตั้งศูนย์วิจัยพัฒนา ทดสอบ และถ่ายทอดเทคโนโลยีรถไฟความเร็วสูง

23 มี.ค. 2562 13:13 น.
นครราชสีมา - โคราชล้ำ! ตั้งศูนย์วิจัยพัฒนา ทดสอบ และถ่ายทอดเทคโนโลยีรถไฟความเร็วสูง หวังยกระดับขีดความสามารถการแข่งขันอุตสาหกรรมระบบรางให้ก้าวหน้า สอดรับกับยุทธศาสตร์คมนาคมขนส่ง 20 ปีของประ

นครราชสีมา- วันนี้ (22 มีนาคม 2562) นายวิเชียร  จันทรโณทัย  ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา  เปิดศูนย์วิจัยพัฒนา  ทดสอบ และถ่ายทอดเทคโนโลยีรถไฟความเร็วสูง  ที่อาคารสำนักส่งเสริมวิชาการและทะเบียน  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  จังหวัดนครราชสีมา   โดยมี ผศ.ดร.วิโรจน์   ลิ้มไขแสง อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร , สถาบันการศึกษา  , หัวหน้าส่วนราชการ และผู้มีเกียรติจากภาคส่วนต่าง ๆ เข้าร่วม 


ซึ่งนายวิเชียร  จันทรโณทัย  ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา กล่าวว่า จังหวัดนครราชสีมา ได้เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา ระยะ 20 ปีของประเทศ       ที่มุ่งเน้นยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนด้านการขนส่งและการเดินทาง ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยี  เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน รองรับการเปลี่ยนแปลงและขยายตัวของสังคม     ซึ่งในอนาคต จังหวัดนครราชสีมาจะเป็นฮับศูนย์กลางการคมนาคม  โดยเฉพาะระบบราง ทั้งรถไฟรางคู่ และรถไฟความเร็วสูง  ที่สามารถเชื่อมโยงในระดับนานาชาติไปสู่ภูมิภาคอินโดจีนและเส้นทางสายไหมของจีน   ทุกภาคส่วนในจังหวัดจึงต้องรู้เท่าทัน และปรับตัวเตรียมรับความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น  สถาบันการศึกษา จึงมีส่วนสำคัญในการองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีต่าง ๆ มาพัฒนาด้านระบบราง  - ระบบรถไฟความเร็วสูงเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ในส่วนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ก็มีพันธกิจสอดรับกับยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งระยะ 20 ปีของประเทศ  ที่เน้นปรับโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่และพัฒนาการขนส่งระบบราง  เพื่อยกระดับขีดความสามารถการแข่งขันด้านเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมระบบรางให้มีความก้าวหน้า เข้มแข็ง และก้าวให้ทันกับประเทศที่พัฒนาแล้ว  การตั้งศูนย์วิจัยพัฒนา  ทดสอบ และถ่ายทอดเทคโนโลยีรถไฟความเร็วสูงที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานในครั้งนี้ จึงมีความเหมาะสมอย่างยิ่งในการเป็นศูนย์กลางนำร่องจัดการถ่ายทอดความรู้ทางด้านระบบเทคโนโลยีรถไฟความเร็วสูง ให้กับนักศึกษาระดับอุดมศึกษาและประชาชนทั่วไปในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทั้งยังช่วยสร้างเครือข่ายบุคลากรที่จะเข้าไปช่วยพัฒนาการขนส่งระบบรางของประเทศให้ก้าวหน้าได้ต่อไป

 

 

เศรษฐกิจภูมิภาค