"มทร.อีสาน" เปิดศูนย์วิจัยพัฒนา ทดสอบระบบราง

23 มี.ค. 2562 10:20 น.
นครราชสีมา - "มทร.อีสาน" ยกระดับการเรียนการสอน เปิดศูนย์วิจัยพัฒนา ทดสอบระบบราง ถ่ายทอดเทคโนโลยีรถไฟความเร็วสูง

 

ที่ห้องตะโกราย 1 อาคารสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (อาคาร 35) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) อีสาน นครราชสีมา เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 22 มีนาคม 2562นายวิเชียร  จันทรโณทัย ผวจ.นครราชสีมา พร้อมผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์  ลิ้มไขแสง อธิการบดี มทร.อีสาน และ รองศาสตราจารย์ ดร.ไพฑรูย์  พิมดี ผู้ช่วยอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ร่วมทำพิธีเปิดศูนย์วิจัยพัฒนา ทดสอบและถ่ายทอดเทคโนโลยีรถไฟความเร็วสูง มทร.อีสาน โดยมีหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง บุคลากรทางการศึกษาและผู้แทนภาคเอกชนร่วมแสดงความยินดีกันอย่างชื่นมื่น     

 

นายวิเชียร ฯ ผวจ.นครราชสีมา กล่าวว่า การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งของประเทศไทย มุ่งเน้นยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ด้านขนส่งและการเดินทางขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยี เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและรองรับการขยายตัว การเปลี่ยนแปลงของสังคม การพัฒนาระบบรางทั้งรถไฟทางคู่ รถไฟความเร็วสูง ได้ก่อตั้งเฟสแรกในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา อนาคตจึงเป็นฮับหรือศูนย์กลางคมนาคม สามารถเชื่อมโยงทั้งภูมิภาคอินโดจีนและเส้นทางสายไหมของจีนถือเป็นโอกาสของชาวโคราชและจังหวัดใกล้เคียงจะได้รับผลประโยชน์จากการดำเนินโครงการของรัฐ ทุกภาคส่วนต้องรู้เท่าทันปรับตัวเตรียมรับความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 

 

  

 

ด้าน ดร.วิโรจน์ ฯ อธิการบดี มทร.อีสาน เปิดเผยว่า พันธกิจสำคัญของ มทร.อีสานมุ่งเน้นสอดรับยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งระยะ 20 ปี ของประเทศไทย ซึ่งเป็นการปรับโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ที่มุ่งเน้นการพัฒนาการขนส่งระบบราง ยกระดับขีดความสามารถการแข่งขันด้านเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมระบบรางของประเทศให้มีความก้าวหน้า เข้มแข็งก้าวให้ทันกับประเทศที่พัฒนาแล้ว มีการลงทุนสร้างองค์ความรู้เรื่องเทคโนโลยีระบบรางในด้านต่างๆ ตั้งแต่โครงสร้างพื้นฐานถึงระบบเทคโนโลยีขั้นสูง เพราะการพัฒนาระบบขนส่งทางรางเป็นการลดต้นทุนการขนส่งและเชื่อมโยงพื้นที่เศรษฐกิจชายแดนและประเทศในกลุ่มอาเซียน

 

ดร.วิโรจน์  กล่าวอีกว่า ซึ่งเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในอนาคตด้านขนส่งรวมทั้งปรับโครงสร้างการบริหารจัดการระบบรางของประเทศให้มีประสิทธิภาพในระยะยาว แก้ปัญหาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศที่ยังขาดความผสมผสานและความต่อเนื่อง เชื่อมโยงเครือข่ายและการบริหารจัดการขนส่งและบริการที่รวดเร็ว เชื่อมชนบท พื้นที่เมืองและระหว่างประเทศ กระจายความเจริญจากกรุงเทพ ฯ สู่เมืองที่เป็นศูนย์กลางภูมิภาคในมิติต่างๆ เช่นเศรษฐกิจ สร้างงาน สร้างอาชีพ เพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวความต่อเนื่องในการเดินทางให้สูงขึ้น

 

"มทร.อีสาน เล็งเห็นประโยชน์และความสำคัญของการขนส่งระบบราง จึงได้จัดตั้งศูนย์วิจัยพัฒนา ทดสอบและถ่ายทอดเทคโนโลยีรถไฟความเร็วสูง ให้แก่นักศึกษาระดับอุดมศึกษาในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อสร้างเครือข่ายบุคลากรในการพัฒนาระบบการขนส่งทางรางของประเทศไทยต่อไป" อธิการบดี มทร.อีสาน กล่าว

คุณภาพชีวิต