"กอ.รมน."คุมเข้มรง.รับอ้อยสด60%-อ้อยเผา40%

22 มี.ค. 2562 15:33 น.
จ.เลย-กอ.รมน. ร่วมกับส่วนราชการ องค์กรเครือข่าย ประชุมการหารือมาตรการแนวทางแก้ไขปัญหาอ้อยไฟไหม้ เพื่อลดหมอกควัน ระบุ ให้โรงงานน้ำตาลรับซื้ออ้อยสดร้อยละ 60 และอ้อยไฟไหม้ร้อยละ 40 ทั้งนี้ ระยะยาวต้องปรับลดอ้อยไฟไหม้ลงปีละไม่น้อยกว่าร้อยละ 10

 

 เมื่อเวลา  13.30 น.วีนที่ 21 มี.ค. 2562  ณ  ห้องประชุมภูสวนทราย ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดเลย  นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผวจ.เลย /ผอ.รมน.จังหวัดเลย พร้อมด้วยพ.อ.วีระพงษ์ คำสิทธิ์ รอง ผอ.รมน.จังหวัด ล.ย. (ท.) เข้าร่วมประชุมการหารือมาตรการแนวทางแก้ไขปัญหาอ้อยไฟไหม้ เพื่อลดหมอกควัน pm.๒.๕ ณ ห้องประชุมภูสวนทราย ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดเลย ร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ฯ ด้วยสถานการณ์ปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน ๒.๕ ไมครอน ยังปกคลุมในจังหวัดเลย

 

 

จึงได้หาแนวทางกำหนดมาตรการแนวทางการแก้ไขปัญหาอ้อยไฟไหม้    จากสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย โดยมีรายละเอียดทั้ง มาตรการระยะสั้น  ให้โรงงานน้ำตาลรับอ้อยสดและอ้อยไฟไหม้ในสัดส่วนอ้อยสดไม่น้อยกว่าร้อยละ 60  และอ้อยไฟไหม้ไม่เกินร้อยละ 40 ของปริมาณอ้อยเข้าหีบทั้งหมดต่อวัน  ให้โรงงานอำนวยความสะดวกให้กับชาวไร่อ้อยที่ตัดสดได้เข้าหีบก่อน ให้โรงงานน้ำตาลและสมาคมชาวไร่อ้อยรณรงค์ห้ามเผาอ้อยอย่างเข้มข้น และมาตรการระยะกลางคือ(ปี 2562-2565)  เริ่มภายหลังปิดหีบ
 

 ทบทวนระเบียบประกาศ ที่เกี่ยวข้องกับการหักเงินค่าอ้อยไฟไหม้ไหม้ มีความเหมาะสมและส่งผลมากพอที่ทำให้ชาวไร่ เกิดความตะหนักเรื่องการตัดอ้อยสดมากขึ้น  เร่งรัดนำเสนอโครงการส่งเสริมสินเชื่อ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอ้อยครบวงจร  กำหนดพื้นที่ปลอดการเผาอ้อยในจังหวัด

 

ส่วน มาตรการระยะยาว  กำหนดเป้าหมาย จัดทำแผนงาน มาตรการต่างๆ เพื่อลดปริมาณอ้อยไฟไหม้ลงปีละไม่น้อยกว่าร้อยละ 10  จัดทำมาตรการเพื่อให้มีการจัดรูปที่ดินให้มีความเหมาะสมกับการทำการเกษตรแปลงใหญ่  ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

 

 

คุณภาพชีวิต