อ.ชาติตระการสืบสานประเพณีบุญพระเวสสันดร

21 มี.ค. 2562 10:37 น.
จ.พิษณุโลก - อำเภอชาติตระการ จัดขบวนแก่กัณฑ์เทศน์ 13 กัณฑ์ สืบสานประเพณีบุญพระเวสสันดร เพื่อเป็นการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามที่ได้สืบทอดต่อๆ กันมาเป็นระยะเวลายาวนานจน

 ที่สนามโรงเรียนบ้านป่าแดง อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก ทางอำเภอชาติตระการ ได้จัดขบวนแก่กัณฑ์เทศน์ 13 กัณฑ์ สืบสานประเพณีบุญพระเวสสันดร รักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามที่ได้สืบทอดต่อๆ กันมาเป็นระยะเวลายาวนาน  โดยมี นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยนายสุทัศน์ วงษ์ทับทิม นายอำเภอชาติตระการนายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมเปิดงานประเพณีบุญพระเวสสันดร ประจำปี 2562 ของอำเภอชาติตระการ   ที่จัดขึ้นในวันที่ 17-19 มีนาคม 2562 ที่วัดป่าแดงและโรงเรียนบ้านป่าแดง

 

สำหรับประเพณีบุญพระเวส หรือ บุญผเหวด หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าบุญมหาชาติ มีการจัดงานเดือนใดเดือนหนึ่งในระหว่างออกพรรษา แต่ส่วนมากนิยมจัดงานในเดือนสี่ก่อนจัดงานหมู่บ้านจะปรึกษาหารือตกลงกันและจัดหาอาหารการกิน เช่น ขนม ข้าวต้ม และอาหารคาวต่างๆ สำหรับถวายพระภิกษุ สามเณร สำหรับวัดก็แบ่งหนังสือออกเป็นกัณฑ์ๆ หนังสือผูกหนึ่งจะแบ่งเป็นหลายกัณฑ์ก็ได้ เพื่อให้ชาวบ้านได้รับกัณฑ์โดยทั่วถึงกัน มอบหนังสือให้พระภิกษุสามเณรในวัดนั้นเพื่อเตรียมไว้เทศน์ หัวหน้าหรือผู้จัดงานในหมู่บ้านที่เป็นเจ้าของงานจะบอกบุญชาวบ้านของตนให้รับเป็นเจ้าของกัณฑ์เทศน์กัณฑ์ใดกัณฑ์หนึ่งจนทั่วถึงกัน รวมทั้งสิ้น 13 กัณฑ์  เพื่อเป็นการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามที่ได้สืบทอดต่อๆ กันมาเป็นระยะเวลายาวนานจนถึงปัจจุบัน

โดยในแต่ละวันมีกิจกรรมที่สำคัญดังนี้ จัดเตรียมสถานที่ตกแต่งศาลาการเปรียญวัดป่าแดง พิธีเบิกน้ำอุปคุต ณ ลำน้ำภาค หมู่ที่ 4 ตำบลท่าสะแก ชมมหรสพและตลาดสินค้า ณ บริเวณลานวัดป่าแดง สำหรับในวันนี้ได้จัดกิจกรรมขบวนแก่กัณฑ์เทศน์ 13 กัณฑ์ของประชาชนชาวอำเภอชาติตระการซึ่งมาพร้อมกันยังสถานที่จัดงาน พร้อมกันนี้มีมีการแสดงของกลุ่มแม่บ้าน การแสดงของเด็กนักเรียนและมีเทศน์มหาชาติในภาคค่ำ หลังจากที่ขบวนแห่พระเวสสันดรถึงวัดป่าแดง โดยในภาคกลางคืนจะมีมหรสพสมโภชน์ตลอดจน

/////////////

ศิลปะวัฒนธรรม