เจ๋ง!!"ศ.ดร.ธวัชชัย ศุภดิษฐ์"ได้รับรางวัลผู้อุทิศตนเพื่อสิ่งแวดล้อมปี2562

17 มี.ค. 2562 17:40 น.
นครศรีธรรมราช - "ศ.ดร.ธวัชชัย ศุภดิษฐ์" ม.วลัยลักษณ์ ได้รับรางวัลผู้อุทิศตนเพื่อสิ่งแวดล้อม ปี 2562 สาขาการสอนสิ่งแวดล้อม ระบุจะเข้ารับรางวัลจาก "นายสุธี มากบุญ" รมช.มหาดไทย 28 มี.ค. 2562 ที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรุงเทพฯ

 

สืบเนื่องจาก เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2562 มูลนิธิสิ่งแวดล้อมศึกษา ได้ออกประกาศเรื่องผู้ได้รับรางวัลผู้อุทิศตนเพื่อสิ่งแวดล้อม ปี 2562 โดยมูลนิธิได้พิจารณาคัดเลือกผู้ได้รับรางวัลผู้อุทิศตนเพื่อสิ่งแวดล้อมจากทั่วประเทศ และ ศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย ศุภดิษฐ์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและยุทธศาสตร์การพัฒนา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์(มวล.) ได้รับรางวัลดังกล่าว ในสาขาการสอนสิ่งแวดล้อมด้วย โดยจะเข้ารับรางวัลจากนายสุธี มากบุญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ในวันที่ 28 มีนาคม 2562 ณ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร 

 

 

 

เกี่ยวกับรางวัลผู้อุทิศตนเพื่อสิ่งแวดล้อม ปี 2562 นั้น ศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย ศุภดิษฐ์ กล่าวว่า รู้สึกภูมิใจและดีใจที่ได้รับรางวัลดังกล่าว อย่างน้อยสิ่งที่เราทำยังมีคนเห็นว่าเป็นสิ่งที่มีประโยชน์กับการรักษาสิ่งแวดล้อมในภาพรวมของประเทศ อย่างไรก็ตาม ตนมีความสนใจในเรื่องสิ่งแวดล้อมมาอย่างยาวนาน

 

โดยได้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี –โท ทางด้านเกษตร ปริญญาเอกด้านอายุรศาสตร์เขตร้อน หลังปริญเอกด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ได้ทำงานเป็นอาจารย์ผู้สอนตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545 และวิทยากรบรรยายทางด้านสิ่งแวดล้อมให้กับ กปร. มาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะโครงการพระราชดำริเพื่อพัฒนาเกษตรกรในเรื่องการแก้ปัญหาเกี่ยวกับสภาพดินและน้ำ รวมถึงโครงการหญ้าแฝกทองคำด้วย 

 

 

 

“การทำงานทางด้านสิ่งแวดล้อมแตกต่างกับการทำงานด้านอื่นๆ จำเป็นต้องอาศัยความอดทน มุมานะ มีจิตวิญญาณ ซึ่งหากสิ่งแวดล้อมดีทุกคนจะได้รับประโยชน์ร่วมกัน ชีวิตความเป็นอยู่ของทุกคนก็จะดีตามไปด้วย ทั้งนี้อยากให้ทุกคนมีจิตสำนึก เห็นความสำคัญของสิ่งแวดล้อมรอบตัวเราและหันมาปฎิบัติอย่างจริงจังเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมให้มีความมั่นคง ยั่งยืน” ศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย กล่าว 

 

 

 

 

ทั้งนี้ รางวัลผู้อุทิศตนเพื่อสิ่งแวดล้อม ปี 2562 มีผู้ได้รับคัดเลือก จำนวน 13 คน ใน 4 สาขา ประกอบด้วย สาขาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สาขาการสอนสิ่งแวดล้อม สาขาการส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม และสาขาการสื่อสารสิ่งแวดล้อม

คนดี คนเด่น