"พาณิชย์" ยกระดับผลิตภัณฑ์สินค้า สู่ตลาดประชารัฐ Modern Trade

15 มี.ค. 2562 07:10 น.
จ.เลย โดย สนง.พาณิชย์จังหวัดจัดโครงการสร้างมูลค่าเพิ่ม ยกระดับผลิตภัณฑ์สินค้า สู่ตลาดประชารัฐ Modern Trade พัฒนาระบบการผลิตสู่การตลาด

 เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 14 มีนาคม 2562 โรงแรมเลยพาเลซ อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย จัดโครงการสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์และบริการด้านการท่องเที่ยวเพื่อให้แข่งขันได้ ยกระดับผลิตภัณฑ์สินค้าจังหวัดเลย สู่ตลาดประชารัฐ Modern Trade ประจำปี 2562. โดยมีนายโสภณ  สุวรรณรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย พร้อมด้วยนายเรืองฤทธิ์  โตสวัสดิ์ นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนพาณิชย์จังหวัดเลย และหัวหน้าส่วนราชการ ผู้ประกอบการ ร่วมงานในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก

นายโสภณ  สุวรรณรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย กล่าวว่า การพัฒนาการออกแบบบรรจุภัณฑ์รวมถึงการรับรู้ขั้นตอนกระบวนการนำเข้า - ส่งออกสินค้า ซึ่งการเป็นทำการค้าในยุคใหม่ไทยแลนด์ 4.0 และหลังจากผ่านการฝึกอบรมครั้งนี้ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะได้นำความรู้ในการเข้าอบรมไปใช้ให้เกิดประโยชน์ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ และส่งเสริมการตลาด การค้าการลงทุนของจังหวัด รวมทั้งการสร้างแรงกระตุ้นการขาย เพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าเพิ่มขึ้น 

นายเรืองฤทธิ์  โตสวัสดิ์ นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการพิเศษจังหวัดเลย กล่าวเพิ่มเติมว่า โครงการสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์และบริการด้านการท่องเที่ยวเพื่อให้แข่งขัน ได้กิจกรรม : การยกระดับผลิตภัณฑ์สินค้าจังหวัดเลยสู่ตลาดประชารัฐ Modern Trade เพื่อให้สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเลย ดำเนินการใน 3 กิจกรรมย่อย คือ กิจกรรมการพัฒนาสินค้าและผู้ประกอบการเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม  กิจกรรมการเพิ่มขีดความสามารถและช่องทางการตลาด (งานแสดงและจำหน่ายสินค้า) กิจกรรมการเชื่อมโยงสินค้าสู่ตลาด Modern Trade โดยการ (Business Matching)

วัตถุประสงค์ของการจัดงานฝึกอบรมในครั้งนี้  เพื่อพัฒนาสินค้าให้ตรงกับความต้องการของตลาด ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาด้านการออกแบบบรรจุภัณฑ์ การจัดทำสินค้าสินค้าต้นแบบ เพื่อเพิ่มช่องทางการตลาด การเข้าสู่ตลาด Modern Trade เพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่ผู้ผลิตและผู้ประกอบการ จนนำไปสู่รายได้ที่มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ต่อไป

เศรษฐกิจภูมิภาค