มข.เปิดมหกรรมองค์กรสุขภาวะ KKU Happy Healthy Day

15 มี.ค. 2562 06:20 น.
ขอนแก่น -  มหาวิทยาลัยขอนแก่นพร้อมเครือข่าย จัดงาน"มหกรรมองค์กรสุขภาวะ KKU Happy Healthy Day" ภายใต้โครงการ "การพัฒนากระบวนการและรูปแบบการสร้างสุขระดับองค์กร สู่องค์กรสุขภาวะ มหาวิทยาลัยขอนแก่นและเครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน"

 วันที่ 14 มีนาคม 2562 เวลา 09.20 น.  ที่ ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น  รองศาสตราจารย์ ดร.ดุษฎ์ อายุวัฒน์ ผู้อำนวยการโครงการพัฒนากระบวนการและรูปแบบการสร้างสุขระดับองค์กร สู่องค์กรสุขภาวะ มหาวิทยาลัยขอนแก่นและเครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน รองศาสตราจารย์ ดร.รัชพล สันติวรากร รักษาการแทน รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติชัย ไตรรัตน์ศิริชัย อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ลิขิต อมาตยคง อดีตรองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล ตัวแทนมหาวิทยาลัยขอนเครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ร่วมเป็นประธานในการเปิด “มหกรรมองค์กรสุขภาวะ KKU Happy Healthy Day” ภายใต้โครงการ “การพัฒนากระบวนการและรูปแบบการสร้างสุขระดับองค์กร สู่องค์กรสุขภาวะ มหาวิทยาลัยขอนแก่นและเครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน”

 

โดยรองศาสตราจารย์ ดร.ดุษฎ์ อายุวัฒน์ ผู้อำนวยการโครงการฯ กล่าวว่า “มหกรรมองค์กรสุขภาวะ KKU Happy Healthy Day” เป็นกิจกรรมสำคัญของการดำเนินโครงการพัฒนากระบวนการและรูปแบบการสร้างสุขระดับองค์กร สู่องค์กรสุขภาวะ มหาวิทยาลัยขอนแก่นและเครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน เพื่อให้คณะ หน่วยงาน เกิดกระบวนการเรียนรู้เพื่อสร้างสุขอย่างมีส่วนร่วมจากบริบทองค์กร จนเกิดเป็นองค์กรสุขภาวะ และขยายภาคีเครือข่ายองค์กรสุขภาวะไปสู่มหาวิทยาลัยเครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ซึ่งการดำเนินโครงการนี้ทำให้เกิดการพัฒนากระบวนการและการเรียนรู้เพื่อสร้างสุขระดับองค์กรสู่องค์กรสุขภาวะ ไปต่อยอดให้เกิดวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาวะองค์กรแบบยั่งยืนทั้งภายในองค์กรและระหว่างองค์กร

โดยโครงการนี้มีแผนการดำเนินการ 4 ระยะ คือ ระยะที่ 1.การรู้จักสภาวะความสุขของคนทำงานในองค์กร เป็นระยะที่ดำเนินการเก็บข้อมูลเพื่อสำรวจสภาวะความสุขของคนทำงานในคณะ หน่วยงานต่างๆของมหาวิทยาลัย ระยะที่ 2 ออกแบบการสร้างองค์กรสุขภาวะ ในกระบวนการนี้มุ่งให้คณะทำงานขับเคลื่อนองค์กรสุขภาวะในคณะ หน่วยงานเป้าหมาย ระยะที่ 3 ลงมือสร้างสุขเพื่อตนเองและองค์กร เป็นกระบวนการที่คณะทำงานขับเครื่อนองค์กรสุขภาวะระดับคณะ หน่วยงาน (FCHO) ดำเนินกิจกรรมตามที่ได้ออกออกแบบไว้ในระยะที่ 2โดยการดำเนินโครงการดังกล่าว คณะผู้ดำเนินโครงการทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษา ร่วมเรียนรู้ ติดตาม สังเกตการณ์การดำเนินกิจกรรม ใช้กระบวนการประชุมโดยใช้แนวคิดตามหลัก PDCA Model (Plan-Do-Check-Act) และระยะที่ 4 ประเมินการขับเคลื่อนองค์กรสุขภาวะ โดยจัด “มหกรรมองค์กรสุขภาวะ KKU Happy Healthy Day”

 

ส่วน รองศาสตราจารย์ ดร.รัชพล สันติวรากร รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล กล่าวว่า “มหกรรมองค์กรสุขภาวะ KKU Happy Healthy Day” ที่ดำเนินการภายใต้โครงการการพัฒนากระบวนการและรูปแบบการสร้างสุขระดับองค์กร สู่องค์กรสุขภาวะ ฯ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการสร้างเสริม มหาวิทยาลัยขอนแก่นสู่ “องค์กรสุขภาวะ” โดยมีการเสริมสร้าง พัฒนา กระบวนการเรียนรู้การสร้างสุขระดับองค์กร สู่องค์กรสุขภาวะของมหาวิทยาลัยขอนแก่น และเครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน สร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับองค์กรสุขภาวะที่ครอบคลุมประเด็น Happy Workplace 8 ประการ พร้อมทั้งวิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่ององค์กรสุขภาวะไปสู่มหาวิทยาลัยเครือข่าวภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนที่เป็นลูกข่ายความร่วมมือของมหาวิทยาลัยขอนแก่น

คุณภาพชีวิต