"มหาสารคาม-กกต." เดินหน้าให้ความรู้เครือข่ายพีอาร์เลือกตั้ง2562

14 มี.ค. 2562 18:50 น.
มหาสารคาม - สำนักงานประชาสัมพันธ์ จังหวัดมหาสารคาม ร่วมกับ กกต. เดินหน้าสัมมนาให้ความรู้ เครือข่ายการประชาสัมพันธ์ การเลือกตั้ง ส.ส.2562 หวังให้ประชาขนเข้ามามีส่วนร่วมในการเลือกตั้ง ตั้งเป้าผู้มาใช้สิทธิ์ร้อยละ 80

วันที่ 14 มีนาคม 2562  ที่ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดมหาสารคาม นางสาววิภาดา  รัตนโรจนา  ประชาสัมพันธ์จังหวัดมหาสารคาม  เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฏรจังหวัดมหาสารคาม  โดยมีนักจัดรายการวิทยุชุมชน  อาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้าน  และชุมชนเมือง  ผู้ดูแลหอกระจายข่าว  และสื่อมวลชนในพื้นที่  เข้าร่วมสัมมนา  เพื่อนำความรู้ที่ได้ไปเผยแพร่ต่อให้กับพี่น้องประชาชน  ให้ทราบถึงระเบียบ  ข้อบังคับ  รวมถึงข้อห้ามในการเลือกตั้ง  ที่กำลังจะมีขึ้นในวันที่ 24 มีนาคมนี้  โดยมีวิทยากรจากสำนักงาน กกต.จังหวัดมหาสารคาม  มาให้ความรู้ความเข้าใจในเรื่องกฏหมายเลือกตั้งและข้อปฏิบัติต่าง ๆ  

 

                                                                   นางสาววิภาดา รัตนโรจนา

นางสาววิภาดา รัตนโรจนา ประชาสัมพันธ์จังหวัดมหาสารคาม กล่าวว่า กรมประชาสัมพันธ์ในฐานะเป็นหน่วยงานด้านการประชาสัมพันธ์และสื่อมวลชนของรัฐ สนับสนุนการประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรโดยการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารความรู้เกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข ดังนั้น จึงได้บูรณาการ ร่วมกับกกต.จังหวัดมหาสารคาม  ในการจัดสัมมนาเครือข่ายด้านการประชาสัมพันธ์ สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เพื่อให้ผู้เข้ารับการสัมมนา นำความรู้ที่ได้รับ ไปเผยแพร่ ข้อมูลข่าวสารไปยัง พี่น้องประชาชน ให้เข้ามามีส่วนร่วม ทางการเมือง โดยออกมาใช้สิทธิ์ ในวันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม 2652 ตั้งแต่เวลา 08:00 น. -17.00 น. โดยตั้งเป้ามีผู้ออกมาใช้สิทธิ์ร้อยละ 80 บัตรเสีย ไม่เกินร้อยละ 3

ทั้งนี้จังหวัดมหาสารคามมีการแบ่งเขตเลือกตั้งออกเป็น 5 เขตเลือกตั้ง  มีหน่วยเลือกตั้งทั้งสิ้น 1,777 หน่วย  มีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งจำนวน 778,017 คน

การเมือง