สมาพันธ์ครูหนองบัวลำภู คัดค้าน พ.ร.บ.การศึกษาฉบับใหม่

7 มี.ค. 2562 20:20 น.
หนองบัวลำภู - สมาพันธ์ครูประถมศึกษา แถลงการณ์คัดค้าน พ.ร.บ.การศึกษา ฉบับใหม่ ยันเดินหน้าต่อสู้ร่วมกับ องค์กรครูทั่วประเทศ ชี้เหตุ ตัวแทนครูและบุคลากรทางการศึกษาไม่มีส่วนร่วมในการยกร่าง หวั่นเกิดข้อขัดแย้งในอนาคตในหลายประเด็น

 

เมื่อเวลา 17.00 น.วันที่ 7 มีนาคม 2562 ที่ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองบัวลำภู นายฐานันดร แพงคำแหง ประธานสมาพันธ์สมาคมครูประถมศึกษาจังหวัดหนองบัวลำภู พร้อมกับคณะกรรมการสมาพันธ์สมาคมครูหนองบัวลำภู และผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด ได้ร่วมกันประชุมและออกแถลงการณ์ ไม่เห็นด้วยกับร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ฉนับ....พ.ศ.....ตามที่คณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา(กอปศ.) ได้เสนอร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ฉบับที่ ...พ.ศ. ....และในขณะนี้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้เชิญชวนประชาชนทั่วไปและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ฉบับที่...พ.ศ. ...ระหว่างวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ถึง วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๒ นั้น

 

สมาพันธ์สมาคมครูประถมศึกษา จังหวัดหนองบัวลำภูไม่เห็นด้วยกับสาระของร่างกฎหมายดังกล่าวและไม่เห็นด้วยกับกระบวนการพิจารณาการร่างกฎหมายฉบับนี้ จำนวน ๖ ข้อคือ ๑. กระบวนร่างพระราชบัญญัติการศึกษา ฉบับนี้ ตัวแทนครูและบุคลากรทางการศึกษาไม่มีส่วนร่วมในการยกร่าง ๒. พระราชบัญญัติฉบับนี้ อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งระหว่างบุคลากรทางการศึกษากับชุมชน เช่น มาตรา ๑๓(๑๒) วรรคสาม หน่วยงานของรัฐใดไม่ปฏิบัติตามมาตรการตาม(๑๑) ให้ถือว่าหัวหน้าหน่วยงานดังกล่าวละเว้นหรือจงใจไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ และให้ถือว่าเป็นความผิดทางวินัยด้วย

 

ทั้งนี้ ในการบริหารจัดการศึกษาให้มีคุณภาพได้มาตรฐานตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร โรงเรียนจำเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากภาคส่วนต่างๆอย่างต่อเนื่อง โรงเรียนเป็นผู้ให้และผู้รับ อีกทั้งโรงเรียนเป็นหน่วยงานของรัฐที่อยู่ในชุมชนจำเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากชุมชนในกิจกรรมต่างๆ ๓. การยกเลิกใบประกอบวิชาชีพครู เป็นใบรับรองความเป็นครู มีศักดิ์และสิทธิ์เทียบเท่ากันอย่างไร เหตุใดจึงเปลี่ยนและจะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้อย่างไร ในขณะที่อาชีพอื่นๆใช้คำว่าใบประกอบวิชาชีพ เช่น ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม(ก.ว.) ใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะ การยกเลิกใบประกอบวิชาชีพครูดังกล่าว อาจใช้เป็นเงื่อนไขในการลดวิทยฐานะของครูเพื่อให้ครูไม่เป็นวิชาชีพชั้นสูง ใช่หรือไม่

 

๔. การเปลี่ยนชื่อตำแหน่งจากผู้อำนวยการสถานศึกษาเป็นครูใหญ่ ตอบโจทย์การพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้อย่างไร เพราะบทบาทหน้าที่ยังคงเหมือนเดิม ขณะที่ ผู้ช่วยครูใหญ่ ไม่จำเป็นต้องเป็นครูก็ได้ แต่สามารถที่จะพัฒนาเป็นครูใหญ่ได้ ทำให้การพัฒนาคุณภาพการศึกษาขาดความเป็นมืออาชีพ อีกทั้งเป็นการส่งผลกระทบต่อความรู้สึก บั่นทอนขวัญและกำลังใจของผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาชีพ ๕. ตามมาตรา ๓๘ ให้มีองค์กรของครู เรียกว่า คุรุสภา ต้องมีผู้แทนคณะกรรมการคุรุสภาที่มาจากครูโดยตรง

 

และ ๖. ตามหมวด ๗ มาตรา ๗๙ คณะกรรมการการนโยบายการศึกษาแห่งชาติ ไม่ได้กำหนดให้มีกรรมการที่จากผู้แทนครูเป็นคณะกรรมการดังกล่าว ทำให้ขาดการมีส่วนร่วมของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างแท้จริง นอกจากนั้น ทางสมาพันธ์สมาคมครูประถมศึกษา จังหวัดหนองบัวลำภู ยังได้เสนอความคิดเห็นภายใต้ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ในฐานะผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย คือ ๑.ให้ยุติการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ฉบับที่.. พ.ศ. .... จนกว่าการดำเนินการ เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร์จะเสร็จสิ้น ให้มีรัฐบาลและมีรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาคนใหม่ มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็น รับฟังเสียงจากครู ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้เกี่ยวข้องที่แท้จริง ๒.ให้คงคำว่า ใบประกอบวิชาชีพ

 

โดยมีหลักเกณฑ์เงื่อนไขตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ครู ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา ศึกษานิเทศก์ ต้องมีใบประกอบวิชาชีพ ๓.ให้คงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษาไว้ ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ เพราะครูใหญ่ไม่ตอบโจทย์ที่จะทำให้ผู้เรียนมีคุณภาพการศึกษาดีขึ้น เป็นการสร้างเงื่อนไขให้เสียกำลังใจ สร้างความแตกแยกในสังคม ๔.ให้ยกเลิกตำแหน่ง ผู้ช่วยครูใหญ่ และให้เป็น รองผู้อำนวยการโรงเรียน คงเดิม และต้องมาจากวิชาชีพครูเท่านั้น เพราะการนำเอาอาชีพอื่นมาทำหน้าที่ จะก่อให้เกิดการไม่ยอมรับ ไม่มีจิตวิญญาณของความเป็นครูที่แท้จริง ๕.ให้มีกรรมการที่มาจากผู้แทนครูในคณะกรรมการนโยบายการศึกษาแห่งชาติในสัดส่วนที่เหมาะสม

 

นายฐานันดร ยังได้กล่าวอีกว่า สมาพันธ์สมาคมครูประถมศึกษา จังหวัดหนองบัวลำภู จะร่วมมือกับองค์กรวิชาชีพผู้อำนวยการสถานศึกษา องค์กรวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา ทุกองค์กร ทุกจังหวัดทั่วประเทศที่เห็นด้วยกับแนวทางในข้อเสนอข้างต้น ในการคัดค้านเพื่อแสดงพลังในทุกรูปแบบให้ถึงที่สุด พร้อมกันนี้ ขอเชิญชวนผู้อำนวยการสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนและบุคคลทั่วไปได้เข้าไปแสดงความคิดเห็นคัดค้าน และให้แก้ไขหรือยุติตามข้อเสนอข้างต้นของสมาพันธ์สมาคมครูประถมศึกษาจังหวัดหนองบัวลำภู ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๒ โดยคลิกที่ลิงค์ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ทางด้าน นายสมบัติ จิตรเจริญ กรรมการสมาพันธ์ครูจังหวัดหนองบัวลำภู ยังได้สะท้อนถึงเรื่องนี้ว่า ที่ไม่เห็นด้วย พอปฏิรูปการศึกษาทีไร ข้าราชการครูถูกย่ำยีมาโดยตลอด ทุก พ.ศ.ทุกเรื่อง แต่องค์กรอาชีพอื่นไม่ไปปฏิรูปเขาเลย การต่อสู้องค์กรครูต้องเดินเอง เพื่อที่จะให้ได้มาซึ่งความเป็นธรรม กับวิชาชีพตลอดมา

 

นอกจากนั้นผู้สื่อข่าวยังรายงานอีกว่า ในวันเสาร์ที่ 9 มีนาคม 2562 นี้ ทาง สมาพันธ์ได้มีการส่งตัวแทนของจังหวัดหนองบัวลำภู จาก 6 อำเภอเดินทางไปร่วมกับเครือข่าย ครูประถมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่จังหวัดอุบลราชธานีในการที่จะแสดงพลังการคัดค้านพระราชการศึกษาฉบับนี้ 

 

ภาคประชาสังคม