อุบลฯนำประชาชนให้มีส่วนร่วมก่อสร้างถนนแยกดงอู่ผึ้ง

7 มี.ค. 2562 10:12 น.
อุบลราชธานี ประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชน โครงการก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 231 กับ ทางหลวงหมายเลข 23 แยกดงอู่ผึ้ง พร้อมทางคู่ขนาน ระหว่าง กม.0+100-กม.4+160 ระยะทาง 4.060 กิโลเมตร

 วันที่ 6 มีนาคม 2562 ที่ห้องประชุมเทศบาลตำบลอุบล อำเภอเมือง นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี  เป็นประธาน เปิดการประชุม การมีส่วนร่วมของประชาชน โครงการก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 231 กับ ทางหลวงหมายเลข 23  แยกดงอู่ผึ้ง  พร้อมทางคู่ขนาน ระหว่าง กม.0+100-กม.4+160 ระยะทาง 4.060 กิโลเมตร

ทั้งนี้  กรมทางหลวง ได้ให้ความสำคัญต่อการเปิดโอกาสให้ประชาชน  เข้ามีบทบาทและส่วนร่วมในการดำเนินโครงการต่างๆ / ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน  พ.ศ. 2548 และตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพ.ศ. 2550  จึงได้จัดการประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชนขึ้น  เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  ประกอบด้วย   หน่วยงานภาครัฐเอกชน และประชาชน   ได้ทราบรายละเอียดของโครงการฯ   และ ได้มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น ร่วมติดตามตรวจสอบให้ข้อเสนอแนะ เพื่อนำไปปรับปรุงพัฒนาให้เหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการ

 

 

ของประชาชน

สำหรับโครงการก่อสร้างทางแยกต่างระดับ (แยกดงอู่ผึ้ง)  และทางแยกวนารมย์  ดำเนินการในพื้นที่ตำบลในเมือง ตำบลอุบลราชธานี ตำบลแจระแม  ตำบลขามใหญ่ และอำเภอเมืองอุบลราชธานี  โดยโครงการดังกล่าว เป็นการส่งเสริมการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคม  และการท่องเที่ยว  พัฒนาเครือข่ายการขนส่งและบริการต่าง ๆ เพื่อรองรับการเดินทางไปยัง จังหวัดยโสธร  อำนาจเจริญรวมถึงการเดินทางไปยังด่านชายแดนเชื่อมต่อไปยังประเทศกัมพูชา  และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  ผ่านสะพานแม่น้ำโขงแห่งที่ 6 ในอนาคต และหากโครงการดำเนินการก่อสร้างเสร็จแล้ว   ประชาชน และนักท่องเที่ยว จะได้รับความสะดวก รวดเร็ว และความปลอดภัยในการเดินทาง เพิ่มประสิทธิภาพของการจราจร การขนส่ง และการเดินทางบริเวณจุดตัดทางแยกในตัวเมืองจังหวัดอุบลราชธานี

 

จากการจัดการประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชน ในครั้งนี้ ผู้เข้าร่วมประชุมจะได้รับทราบข้อมูลโครงการฯ ร่วมแสดงความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ เป็นการนำเสนอรูปแบบจากผู้เข้าร่วมประชุม เพื่อนำข้อสรุปที่ได้ มาพิจารณา ปรับปรุงโครงการฯ ให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจสงสุด เกิดประโยชน์ต่อสังคมมากที่สุด

ด้าน นายเอกพงศ์  เศรษฐมานพ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอุบลราชธานี ที่ 1  กล่าวว่า สำหรับโครงการก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 231 กับ ทางหลวงหมายเลข 23  (แยกดงอู่ผึ้ง) (พร้อมทางคู่ขนาน) ระหว่าง กม.0+100-กม.4+160 ระยะทาง 4.060 กิโลเมตร  โดยจะมีพิธีวางศิลาฤกษ์ ประมาณกลางเดือนเมษายน 2562 และโครงการก่อสร้างดังกล่าว คาดว่าจะใช้เวลาก่อสร้างให้แล้วเสร็จ ประมาณ  2 ปีครึ่ง ถึง 3 ปี 

 

วิถีชุมชน