จิตอาสา-ทหาร มทบ.28 สร้างบ้านให้ปชช.ถูกพายุถล่ม!

6 มี.ค. 2562 07:25 น.
จ.เลย -อำเภอวังสะพุง ร่วมทำบุญปฏิบัติธรรมส่งเสริมคุณธรรมและศูนย์ดำรงธรรมเคลื่อนที่ พัฒนาส่งเสริมองค์กร ชุมชน หมู่บ้าน ทุกวันพระ รวมถึงสร้างบ้านให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากวาตภัยเมื่อวันที่ 26 ก.พ. 2562 ร่วมกับเจ้าหน้าที่ทหาร มทบ.28 มี "พ.ต.มีชัย แสวงสุข" ผู้ช่วยสัสดีอำเภอวังสะพุง เป็นผู้แทน นายกอบต.ผาบิ้ง พร้อมจิตอาสา"เราทำความดีด้วยหัวใจ" ร่วมกันยกเสา ส่วนงบฯได้ขอรับการบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธาเป็นวัสดุ จากส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านฯลฯ อำเภอวังสะพุง ณ บ้านนาแก ต.ผาบิ้ง อ.วังสะพุง จ.เลย

v

 

เมื่อวันที่  5 มี.ค. 2562   ณ วัดศรีอุดมวงศ์ ต.ศรีสงคราม อ.วังสะพุง จ.เลย      นายประยูร อรัญรุท นายอำเภอวังสะพุง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดสาขาวังสะพุง เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลวังสะพุง เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอวังสะพุง ผู้ใหญ่บ้านตำบลศรีสงคราม อสม.ตำบลศรีสงคราม และประชาชนตำบลศรีสงครามร่วมกิจกรรม”ประกอบด้วย โครงการเข้าวัดทำบุญปฎิบัติธรรมส่งเสริมคุณธรรมและศูนย์ดำรงธรรมเคลื่อนที่ ทุกวันพระ อำเภอวังสะพุง”เพื่อเป็นการส่งเสริมองค์กร ชุมชน หมู่บ้าน อำเภอคุณธรรม และศูนย์ดำรงธรรมเคลื่อนที่โดยใช้หลัก”คุณธรรมนำการพัฒนา”ซึ่งจะออกดำเนินการทุกวันพระเวียนไปทุกวัด/หมู่บ้านจำนวน 144 หมู่บ้าน

 

ซึ่งมีกิจกรรม     ทำบุญตักบาตรถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์เพื่อส่งเสริมการปฎิบัติกิจของสงฆ์และการปฎิบัติตามวัฒนธรรมประเพณีของพุทธศาสนิกชนและเป็นการถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และการดำเนินการหมู่บ้านรักษาศีลห้า ซึ่งเป็นทำทาน    เพื่อพบปะพูดคุยชี้แจ้งทำความเข้าใจสร้างการรับรู้นโยบายของรัฐบาล เช่น การลดปัญหาความเหลื่อมล้ำทางสังคมของผู้ด้อยโอกาสและยากจน คนพิการ ผู้สูงอายุ เพื่อลดรายจ่ายในครัวเรือนโดยรัฐบาลได้จัดทำบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ , การจ่ายค่าชดเชยยางพารา การให้ค่าบำรุงการปลูกข้าว,การปลูกข้าวโพดหลังนา การดำเนินการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเพิ่มรายได้ การแก้ไขปัญหายาเสพติด การดูแลผู้ด้อยโอกาส คนป่วยติดเตียง คนยากจน

 

รวมถึงและการประชาสัมพันธ์การออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฏร ในวันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม 2562 ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งได้ขอความร่วมมือให้ส่วนราชการ เครือข่ายต่างๆ ประชาสัมพันธ์การใช้สิทธิฯซึ่งได้กำหนดเป้าหมายให้มาใช้สิทธิไม่น้อยกว่า 80 % ให้มีบัตรเสียไม่เกิน 2 % ให้มีการไปใช้สิทธิด้วยความบริสุทธิ์ ชอบธรรม     การส่งเสริมหมู่บ้าน อำเภอคุณธรรมในการปฎิบัติบูชา โดยการขับเคลื่อนหมู่บ้านรักษาศีลห้า เพื่อลดปัญหาอาชญากรรม ปัญหาความยากจน ปัญหาสังคม ให้สังคมมีแต่ความสุขอยู่ด้วยกันด้วยความรักความสามัคคีอยู่ด้วยกันเหมือนญาติ    การดำเนินการของศูนย์ดำรงธรรมเคลื่อนที่ เพื่อรับทราบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่

 

 

การตรวจสุขภาพวัดความดัน วัดรอบเอว ชั่งน้ำหนัก ของผู้สูงอายุ ตามนโยบายจังหวัดเลยที่ว่า”เลยขยับเท่ากับแสน”และให้ยา ซึ่งเป็นการป้องกันความเสี่ยงเรื่องความดัน เบาหวาน และโรค อื่นๆ เป็นการดำเนินการของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนระดับอำเภอ และตำบล    การส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อลดปัญหาเรื่องโรคต่างๆ   การขับเคลื่อนที่จิตอาสา “เราความดีด้วยหัวใจ”

 

ซึ่งวันนี้มีการออกเยี่ยมให้กำลังใจ มอบถุงยังชีพ เงิน พร้อมได้นำอาหารจากที่ไปทำบุญที่วัดที่มีจำนวนมากกันไว้ส่วนหนึ่งให้แก่ผู้ป่วยติดเตียง จำนวน 1 รายพร้อมสอบถามปัญหาความต้องการที่จะให้ช่วยเหลือในการรักษาและการให้บริการของโรงพยาบาลและการพัฒนาทำความสะอาดวัด    ตลอดจนได้ไปสร้างบ้านให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากวาตภัยเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 ร่วมกับเจ้าหน้าที่ทหาร มทบ.28 โดยมี พ.ต.มีชัย แสวงสุข ผู้ช่วยสัสดีอำเภอวังสะพุง เป็นผู้แทน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลผาบิ้ง พร้อมพนักงาน เจ้าหน้าที่ ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และจิตอาสา”เราทำความดีด้วยหัวใจ” ร่วมกันยกเสา ส่วนงบประมาณได้ขอรับการบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธาเป็นวัสดุ จากส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านฯลฯ อำเภอวังสะพุง ณ บ้านนาแก ต.ผาบิ้ง อ.วังสะพุง จ.เลย

      

วิถีชุมชน