"ราชภัฏโคราช" จัดประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ

4 มี.ค. 2562 18:07 น.
นครราชสีมา - รวบรวมเผยแพร่ผลงานวิจัยจากวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาด้านหลักสูตรและการสอนและทางด้านการศึกษาสู่สาธารณชน พร้อมทั้งเป็นเวทีให้คณาจารย์ นักวิชาการ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาด้านหลักสูตรและการสอนสาขาอื่นๆ ที่สนใจของหน่วยงานต่าง ๆ ทั่วประเทศ ได้นำเสนอผลงานวิจัยให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น

  

 

         ที่โรงแรมสีมาธานี อ.เมือง จ.นครราชสีมา เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 4 มีนาคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศร  เนาวนนท์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา (มร.นม.) เป็นประธานทำพิธีเปิดการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ “ หลักสูตรและการสอนสัมพันธ์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 5 ” : The 5th National & International Conference on Curriculum and Instruction หัวข้อ: Differentiated Curriculum and Instruction in the 21th century  (หลักสูตรและการเรียนการสอนสำหรับผู้เรียนที่หลากหลาย ในศตวรรษที่ 21)

 

          โดยมีคณาจารย์ บุคลากรทางการศึกษาทั้งพระภิกษุสงฆ์ ชาวไทยและชาวต่างประเทศในสังกัดเครือข่ายหลังสูตรและการสอนสัมพันธ์แห่งประเทศไทย จำนวน 500 คน ร่วมกิจกรรมรับฟังการบรรยายในหัวข้อ Differentiated Curriculum and Instruction the 21st century โดย Keynote speaker : Assoc. Prof. Dr. Pamela Bettis และ Keynote speaker : Asst. Prof. Dr. Brenda Barrio จาก Washington State University. ยการนำเสนอผลงานด้วยโปสเตอร์ นำเสนอผลงานด้วยวิธีปากเปล่า

 

        และการมอบเกียรติบัตรแก่ผู้นำเสนอผลงานวิจัยดีเด่น  เพื่อรวบรวมเผยแพร่ผลงานวิจัยจากวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาด้านหลักสูตรและการสอนและทางด้านการศึกษาสู่สาธารณชน พร้อมทั้งเป็นเวทีให้คณาจารย์ นักวิชาการ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาด้านหลักสูตรและการสอนสาขาอื่นๆ ที่สนใจของหน่วยงานต่าง ๆ ทั่วประเทศ ได้นำเสนอผลงานวิจัยให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น เพื่อเป็นการเสริมสร้างบรรยากาศการทางวิชาการ การพัฒนาองค์ความรู้ด้วยการวิจัยอีกทั้งยังเปิดโอกาสให้ผู้ร่วมประชุมได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลงานและข้อมูลการวิจัยด้านหลักสูตรและการสอนร่วมกัน อันเป็นการนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ทั้งทางวิชาการ การพัฒนาท้องถิ่นและประเทศชาติต่อไป

 

  

เศรษฐกิจภูมิภาค