กอ.รมน.ภาค 2 จัดกิจกรรมรวมพลังอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง

3 มี.ค. 2562 09:21 น.
กาฬสินธุ์-กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 2 ร่วมกับกอ.รมน.กาฬสินธุ์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดกิจกรรมรวมพลังอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง หรือ อพป.เพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้กับหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง ตลอดจนชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการรักษาความสงบเรียบร้อยร่วมกับเจ้าหน้าที่มาอย่างต่อเนื่อง

ที่โรงเรียนคำคาราษฎร์บำรุง บ้านคำคา ต.โนนศิลา อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์ พล.ต.ธเนศ วงศ์ชะอุ่ม รองแม่ทัพภาคที่ 2 ในฐานะรองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 2 (กอ.รมน.ภาค 2) เป็นประธาน การจัดกิจกรรมรวมพลังอาสาพัฒนาและป้องกันตนเองประจำปี 2562  โดยมี พ.อ.มานพ ไขขุนทด รอง.ผอ.รมน.กาฬสินธุ์ นายสนั่น พงษ์อักษร รอง ผวจ.กาฬสินธุ์ พร้อมด้วยข้าราชการ ผู้นำท้องถิ่น และประชาชนให้การต้อนรับ

ทั้งนี้ พล.ต.ธเนศ พร้อมคณะได้เยี่ยมชมกิจกรรมการฝึกชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านของ จ.กาฬสินธุ์ การแสดงรำคองก้า และมอบโล่เกียรติยศ เพื่อเป็นเกียรติให้กับครูฝึกชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านจำวน 3 ราย ประกอบด้วย ร.ต.ต.ธงชัย เจริญจิตต์ ข้าราชการบำนาญ ร.ต.ท.สมชาย ไชยนา ข้าราชการบำนาญ และนายอภิสิทธิ์ รัตนประภา ผอ.โรงเรียนคำคาราษฎร์บำรุง ที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจเสียสละช่วยขับเคลื่อนงานพัฒนาหมู่บ้าน จนทำให้บ้านคำคา สามารถได้รับรางวัลชนะเลิศระดับภาคการประกวดหมู่บ้านประจำปี 2561

จากนั้นได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมหมู่บ้านของแต่ละคุ้ม ซึ่งประชาชนทุกหลังคาเรือนได้มีการน้อมนำแนว “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” มาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตของครัวเรือนและชุมชนจนเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งสมารถสร้างงาน สร้างรายได้ สร้างรายได้เลี้ยงครอบครัวได้เป็นอย่างดี

พล.ต.ธเนศ วงศ์ชะอุ่ม รองแม่ทัพภาคที่ 2 ในฐานะรองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 2 กล่าวว่า ในอดีตหลายพื้นที่ของประเทศไทยมีประวัติการต่อสู้กันเนื่องมาจากสาเหตุการปกครองและการพัฒนาที่ต่างลัทธิกัน โดยเฉพาะพื้นที่บริเวณรอยต่อไปจังหวัดที่มีเทือกเขาภูพานเป็นแนวเขต ซึ่งการแก้ไขปัญหาทั้งนั้นเพียงเจ้าหน้าที่ทหาร ตำรวจ และฝ่ายปกครองมีจำนวนน้อยและไม่ชำนาญพื้นที่ รัฐบาลจึงต้องมีการพัฒนากำลังส่วนหนึ่งขึ้นมาสนับสนุนคือประชาชน ด้วยการจัดตั้งหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเองขึ้น โดยวางระบบโครงสร้างหมู่บ้านแบ่งออกเป็นฝ่ายต่างๆ เพื่อให้การบริหารงานมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังได้จัดตั้งกำลังชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านเพื่อทำหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยและดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชน

ดังนั้นกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรจึงกำหนดให้แต่ละกองทัพภาคจัดกิจกรรมรวมพลังหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเองขึ้น โดยกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 2 จึงได้กำหนดจัดขึ้นที่บ้านคำคา ต.โนนศิลา อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์ เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้กับหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง ตลอดจนชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่ภาครัฐอย่างทุ่มเทเสียสละมาอย่างต่อเนื่อง

ด้านพ.อ.มานพ ไขขุนทด รอง.ผอ.รมน.กาฬสินธุ์ กล่าวว่า สำหรับจังหวัดกาฬสินธุ์ได้ทำการฝึกจัดตั้งหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเองมาตั้งแต่ปี 2521 ปัจจุบันมีจำนวน 379 หมู่บ้าน จากจำนวนหมู่บ้านทั้งหมด 1584 หมู่บ้าน คิดเป็นร้อยละ 23.9 ซึ่งที่ผ่านมาหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเองยังดำรงความเข้มแข็งและชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านก็สามารถเป็นกำลังในการรักษาความสงบเรียบร้อยในภารกิจต่างๆโดยเฉพาะการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในชุมชน เช่นยุทธการฟ้าแดดสงอย่าง ระดมกวาดล้างยาเสพติดของจังหวัดกาฬสินธุ์

ภาคประชาสังคม