แล้ง!!.ส่อรุนแรง ชาวบ้านสกลนคร เร่งทำฝายกักน้ำภูพาน

28 ก.พ. 2562 12:20 น.
สกลนคร - ชาวบ้าน บ.ดงขวาง อ.เมือง จ.สกลนคร ช่วยกันทำฝายกักเก็บน้ำช่วงหน้าแล้ง หลังพบปีนี้สภาพอากาศที่ร้อน ปริมาณน้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติลดลงอย่างรวดเร็ว

ที่ลำห้วยวังแคน ท้ายหมู่บ้านดงขวาง ต.ดงมะไฟ อ.เมือง จ.สกลนคร ชาวบ้านและผู้นำชุมชน ช่วยกันนำกระสอบบรรจุทรายไปวางเป็นแนวเพื่อกักเก็บน้ำในลำห้วยแคน ที่ไหลลงมาจากเทือกเขาภูพาน เพื่อไว้ใช้ในพื้นที่การเกษตรปลูกพืชผักในฤดูแล้ง ซึ่งทุกปีลำห้วยแคน บ.ดงขวาง จะประสบปัญหาขาดแคลนน้ำช่วงฤดูแล้ง และพอถึงฤดูฝน พบว่ามีปริมาณน้ำจำนวนมากจากเทือกเขาภูพาน ไหลผ่านลำห้วยแต่ไม่สามารถเก็บกักได้ ชาวบ้านจึงประชุมหารือกัน มีความคิดเห็นเป็นแนวทางเดียวกันที่จะก่อสร้างฝายโดยใช้แรงงานชาวบ้านช่วยกันทำ  และคาดว่าเมื่อฝายห้วยวังแคนแล้วเสร็จ จะสามารถบรรเทาปัญหาดังกล่าวได้ระดับหนึ่ง  โดยในการก่อสร้างมีครูฝาย ที่ผ่านการอบรมการก่อสร้างฝายในชุมชน มาให้คำแนะนำการสร้างฝายที่ถูก ต้องมีประสิทธิภาพ สามารถบริหารจัดการน้ำที่ดี  

ซึ่งในพื้นที่จังหวัดสกลนคร ราษฎรส่วนใหญ่มีอาชีพทางการเกษตร มักประสบปัญหาน้ำเพื่อการเกษตร ทั้งจากภาวะน้ำท่วม และภาวะขาดแคลนน้ำ  จังหวัดสกลนคร จึงริเริ่มโครงการก่อสร้างฝายมีชีวิต ตามแผนยุทธศาสตร์พัฒนาจังหวัด โดยการน้อมนำศาสตร์พระราชา วิถีเศรษฐกิจพอเพียง ควบคู่กับแนวพระราชดำริ รักษ์ป่ารักษ์น้ำ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ 9 โดยใช้โครงการฝายมีชีวิต ห้วยไร่โมเดล เป็นต้นแบบ โดยมีเป้าหมายกระจายไปในพื้นที่อำเภอต่างๆ ของจังหวัดสกลนครให้มากที่สุด เป็นการส่งเสริมการอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพทรัพยากรป่าไม้ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวงรัชกาลที่ 9   

โดยก่อนการก่อสร้างฝายมีชีวิต จะนำเจ้าหน้าที่ ผู้นำชุมชน มาอบรมความรู้สร้างความเข้าใจ เพื่อนำไปต่อยอดสู่ประชาชนอย่างถูกต้อง และความรู้การคัดเลือกพื้นที่ดำเนินการสร้างฝายมีชีวิตได้อย่างเหมาะสม และคัดเลือกผู้นำหมู่บ้าน ให้เป็นครูฝาย ต่อยอดการก่อสร้างฝายในชุมชนต่อไป

 

 

 

 

วิถีชุมชน