พาณิชย์โคราช วาดฝันการพัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูป-อาหารครบวงจร

26 ก.พ. 2562 20:20 น.
นครราชสีมา - พาณิชย์โคราช วาดฝันการพัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูปและอาหารครบวงจร จับเกษตรกรผู้ผลิตและผู้ประกอบการข้าวและมันสำปะหลังร่วมเอ็มโอยู

 

ที่โรงแรมเฮอร์มิเทจ อ.เมือง จ.นครราชสีมา เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 26 กุมภาพันธ์ นายวิเชียร  จันทรโณทัย เป็นประธานเปิดการสัมมนาและศึกษาดูงานโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูปและอุตสาหกรรมอาหารครบวงจรและร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) สู่การพัฒนา เพื่อยกระดับสู่การพัฒนาเพื่อยกระดับการผลิตการตลาดข้าวและมันสำปะหลังภาคตะวันออกเฉียงเหนือปีการผลิต 2562/63 ระหว่างนางสาวสุทัศน์ย์  ราชเรืองระบิน ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ นายศารุมภ์  โหม่งสูงเนิน พาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา กับผู้แทนภาคเกษตรกร ชมรมโรงสีข้าวภาคตะวันออกเฉียงเหนือและสมาคมโรงงานผู้ผลิตมันสำปะหลังภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อส่งเสริม สนับสนุนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวและมันสำปะหลังได้พัฒนาด้านการลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตและสามารถพัฒนาสินค้าให้เป็นที่ต้องการของการตลาดรวมทั้งเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการผลิตและการตลาดในอุตสาหกรรมแปรรูปและอุตสาหกรรมอาหารในพื้นที่ 20 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือให้ครบวงจรมากขึ้น ส่งผลให้เกิดการต่อยอด สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าได้มากขึ้นในอนาคต โดยมีผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกว่า 200 คน ร่วมเป็นสักขีพยานและรับฟังการปาฐกถาพิเศษเรื่อง “ มองอนาคตตลาดข้าว มันสำปะหลังไทย ปี 2563 ” การเสวนาการปรับตัวด้านกลางตลาดและการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากข้าวและมันสำปะหลัง รวมทั้งจัดการเจราจาเชื่อมโยงตลาดแบบครบวงจร   

 

นายวิเชียร ฯ ผวจ.นครราชสีมา เปิดเผยว่า กระทรวงพาณิชย์ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีบทบาทในการดูแลด้านเศรษฐกิจและการค้าของประเทศ ได้ดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งเน้นการสร้างความเข็มแข็งของระบบเศรษฐกิจภายในประเทศและสร้างความสมดุลในการพัฒนาเศรษฐกิจจากภายในสู่ภายนอกอันนำไปสู่การสร้างรากฐานที่แข็งแกร่งในอนาคต จึงได้กำหนดแนวทางการเพิ่มศักยภาพด้วยการพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อให้ผู้ผลิตต้นน้ำและกลางน้ำสามารถแข่งขันในระดับสากลได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งมีสินค้าข้าวและมันสำปะหลังเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ สร้างรายได้ต่อปีเป็นจำนวนมาก จึงต้องบริหารจัดการกระบวนการผลิตให้มีศักยภาพและเหมาะสม ซึ่งเป็นการส่งเสริมศักยภาพผู้ผลิตและผู้ประกอบการสินค้าเกษตรอุตสาหกรรมได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เป็นกลไกสร้างรายได้ ความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจในท้องถิ่นอย่างมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืนในอนาคตต่อไป    

 

เศรษฐกิจภูมิภาค