"Fam Tiip มิตรภาพ 2 แผ่นดิน" พ่อเมืองอุตรดิตถ์ สานสัมพันธ์ หลวงพระบางเมืองมรดกโลกเชื่อมโยงการท่องเที่ยว

25 ก.พ. 2562 11:30 น.
อุตรดิตถ์ - นายธนากร อึ้งจิตรไพศาล ผู้ว่าฯจ.อุตรดิตถ์ นำคาราวานรถยนต์ส่วนราชการ นักธุรกิจ ผู้ประกอบการ พิสูจน์เส้นทางเชื่อมต่อ อุตรดิตถ์ -แขวงไชยบุรี-หลวงพระบางเมืองมรดกโลก สปป.ลาว 298 กิโลเมตร สานสัมพันธ์ พัฒนาการท่องเที่ยว

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2562 นายธนากร อึ้งจิตรไพศาล ผู้ว่าฯ จ.อุตรดิตถ์ เปิดเผยว่า ได้นำคณะหัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชน ภาคธุรกิจท่องเที่ยว และสื่อมวลชน เข้าพบ นายวงสะหวัน เทบพะจัน รองเจ้าแขวงหลวงพระบาง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เพื่อหารือเรื่องการร่วมพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยว การพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจหลวงพระบาง อินโดจีน เมาะลำไย (Luangprabang-Indochaina-Mawlamyine Economic Corridor : LIMEC) ในการร่วมกันพัฒนาการค้าการลงทุน การท่องเที่ยว การศึกษา สุขภาพ และโลจิสติกส์ของ 3 ประเทศ ได้แก่ ไทย สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และสหภาพเมียนมา ซึ่งสามารถเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคมติดต่อกันได้

 

 

การเข้าพบรองเจ้าแขวงหลวงพระบางบรรยากาศในการหารือเป็นไปอย่างชื่นมื่น โดยได้มีการแลกเปลี่ยนแนวทางการพัฒนาทั้งภาคธุรกิจ การท่องเที่ยว รวมไปถึงภาคการเกษตรระหว่าง จ.อุตรดิตถ์ กับ แขวงหลวงพระบาง ในส่วนของการเชื่อมโยงด้านการท่องเที่ยวหลวงพระบางเป็นเมืองมรดกโลกและ จ.สุโขทัย ก็เป็นเมืองมรดกโลก โดยมี จ.อุตรดิตถ์อยู่ตรงกลางเพราะฉะนั้นการเชื่อมโยงซึ่งจะส่งผลให้การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดอุตรดิตถ์ดีขึ้นด้วย ทั้งนี้ จ.อุตรดิตถ์ มีจุดผ่อนแดนถาวรภูดู่ อ.บ้านโคก เชื่อมต่อ เมืองปากลาย แขวงไชยบุรี ไป หลวงพระบาง ซึ่งปัจจุบันมีถนนเชื่อมต่อ จุดผ่อนแดนถาวรภูดู่ ไปยัง หลวงพระบางเมืองมรดกโลก ระยะทาง 298 กิโลเมตร ส่วนที่จุดผ่านแดนถาวรภูดู่ ยังเปิดให้มีการค้าขายชายแดน มูลค่าเพิ่มขึ้นทุกปี โดยปี 2561 อยู่ที่ 700 ล้านบาท สินค้าส่งออกอันดับ 1 คือ วัสดุก่อสร้าง น้ำมันเชื้อเพลง ซึ่ง ทั้ง เมืองปากลาย แขวงไชยุบรี และหลวงพระบาง กำลังพัฒนาเส้นทางการคมนาคม จึงทำให้ความต้องการนำเข้าสินค้าดังกล่าวสูงมากขึ้น

 

 

นอกจากนี้ยังได้จัด คาราวานรถยนต์ Fam Trip มิตรภาพ 2 แผ่นดิน บนเส้นทางท่องเที่ยวเชื่อมโยงไทย- ลาว ผ่านจุดผ่านแดนถาวรภูดู่ - แขวงไซยะบุลี - หลวงพระบาง ซึ่งสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุตรดิตถ์ จัดขึ้น ภายใต้โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยวในเขตพื้นที่เมืองชายแดน ASEAN Connect โดยเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการท่องเที่ยว นักธุรกิจ ของ จ.อุตรดิตถ์ ได้พบปะแลกเปลี่ยน พัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวและการตลาดร่วมกัน จะนำไปสู่การสร้างความร่วมมือในการส่งเสริมการท่องเที่ยวที่เชื่อมโยงทางศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิตธรรมชาติ อีกทั้งยังนำไปสู่การสร้างโปรแกรมการท่องเที่ยว ก่อให้เกิดการเกิดการสร้างงาน สร้างรายได้ ให้แก่ประเทศจังหวัดและชุมชน ที่สำคัญยังเป็นการเชื่อมสัมพันธ์ที่ดี โดยผู้ประกอบการท่องเที่ยวของทั้งสองฝ่ายแบ่งกลุ่มพูดคุย ปัญหาระหว่างการประกอบธุรกิจที่ต้องนำมาแก้ไขเพื่อจะนำไปสู่การพัฒนาการท่องเที่ยวระหว่างประเทศดียิ่งขึ้น

เศรษฐกิจภูมิภาค